Fundargerð 128. þingi, 21. fundi, boðaður 2002-11-04 15:00, stóð 15:00:01 til 16:33:53 gert 4 16:58
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

21. FUNDUR

mánudaginn 4. nóv.,

kl. 3 síðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Varamenn taka þingsæti.

[15:01]

Forseti las bréf þess efnis að Drífa Snædal tæki sæti Kolbrúnar Halldórsdóttur, 17. þm. Reykv., og Pétur Bjarnason tæki sæti Guðjóns A. Kristjánssonar, 4. þm. Vestf.


Tilkynning um dagskrá.

[15:02]

Forseti tilkynnti að upp úr kl. hálffjögur færi fram utandagskrárumræða að beiðni hv. 5. þm. Reykv.

[15:03]

Útbýting þingskjala:


Fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa.


Fjölgun fjárnáma og gjaldþrota.

[15:04]

Spyrjandi var Karl V. Matthíasson.


Vextir verðtryggðra bankalána.

[15:10]

Spyrjandi var Steingrímur J. Sigfússon.


Afdrif þingsályktana.

[15:19]

Spyrjandi var Rannveig Guðmundsdóttir.


Skýrsla um starfslok forstjóra Landssímans.

[15:22]

Spyrjandi var Guðmundur Árni Stefánsson.


Uppbygging sjúkrahótela, frh. fyrri umr.

Þáltill. ÞBack o.fl., 25. mál. --- Þskj. 25.

[15:30]


Tekjuskattur og eignarskattur, frh. 1. umr.

Frv. GAK og SvH, 26. mál (ferðakostnaður). --- Þskj. 26.

[15:31]


Uppbygging endurhæfingar við Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri, frh. fyrri umr.

Þáltill. ÁSJ og ÞBack, 28. mál. --- Þskj. 28.

[15:31]


Rýrnun eigna íbúa landsbyggðarinnar, frh. fyrri umr.

Þáltill. ÖHJ, 254. mál. --- Þskj. 258.

[15:32]


Fjármálafyrirtæki, frh. 1. umr.

Stjfrv., 215. mál (heildarlög). --- Þskj. 218.

[15:32]


Stjórn fiskveiða, frh. 1. umr.

Stjfrv., 244. mál (flutningur aflaheimilda milli ára). --- Þskj. 248.

[15:33]


Umræður utan dagskrár.

Áhrif af skattstefnu ríkisstjórnarinnar.

[15:33]

Málshefjandi var Jóhanna Sigurðardóttir.


Fullvinnsla botnfiskafla um borð í veiðiskipum, 1. umr.

Stjfrv., 245. mál (uppsjávarfiskur). --- Þskj. 249.

[16:10]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Veiðieftirlitsgjald, 1. umr.

Stjfrv., 246. mál (hækkun gjalds). --- Þskj. 250.

[16:27]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Þróunarsjóður sjávarútvegsins, 1. umr.

Stjfrv., 247. mál (gjald á aflaheimildir). --- Þskj. 251.

[16:30]

[16:32]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Fundi slitið kl. 16:33.

---------------