Fundargerð 128. þingi, 55. fundi, boðaður 2002-12-12 23:59, stóð 18:57:29 til 23:13:17 gert 13 8:42
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

55. FUNDUR

fimmtudaginn 12. des.,

að loknum 54. fundi.

Dagskrá:


Afbrigði um dagskrármál.

[18:58]


Heilbrigðisþjónusta, frh. 1. umr.

Stjfrv., 453. mál (stofnkostnaður, stjórnir stofnana o.fl.). --- Þskj. 656.

[19:01]


Skyldutrygging lífeyrisréttinda, 3. umr.

Frv. efh.- og viðskn., 414. mál (viðmiðun lífeyris). --- Þskj. 724.

Enginn tók til máls.

[19:02]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 731).


Veiting ríkisborgararéttar, 3. umr.

Frv. allshn., 436. mál. --- Þskj. 593.

Enginn tók til máls.

[19:02]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 732).


Birting laga og stjórnvaldaerinda, 3. umr.

Stjfrv., 352. mál (Lögbirtingablaðið). --- Þskj. 389.

Enginn tók til máls.

[19:02]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 733).


Veiðieftirlitsgjald, 2. umr.

Frv. sjútvn., 437. mál (greiðsluskylda). --- Þskj. 596.

Enginn tók til máls.

[19:03]

[19:04]

Útbýting þingskjala:


Afbrigði um dagskrármál.

[19:05]

[Fundarhlé. --- 19:06]


Úrvinnslugjald, 2. umr.

Stjfrv., 337. mál. --- Þskj. 367, nál. 705 og 707, brtt. 706.

[20:00]

Umræðu frestað.


Verkefni Umhverfisstofnunar, 2. umr.

Stjfrv., 405. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 500, nál. 697 og 703, brtt. 698.

[20:23]

[20:27]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Stofnun hlutafélags um Norðurorku, 1. umr.

Stjfrv., 457. mál. --- Þskj. 685.

[20:39]

[21:14]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[23:04]

Útbýting þingskjals:


Innflutningur dýra, 1. umr.

Frv. landbn., 465. mál (innflutningur svína). --- Þskj. 704.

[23:05]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Skipulag ferðamála, frh. 1. umr.

Stjfrv., 447. mál (afnám Ferðamálasjóðs). --- Þskj. 638.

[23:06]

[23:10]


Innflutningur dýra, frh. 1. umr.

Frv. landbn., 465. mál (innflutningur svína). --- Þskj. 704.

[23:11]


Úrvinnslugjald, frh. 2. umr.

Stjfrv., 337. mál. --- Þskj. 367, nál. 705 og 707, brtt. 706 og 728.

[23:12]

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Stofnun hlutafélags um Norðurorku, frh. 1. umr.

Stjfrv., 457. mál. --- Þskj. 685.

[23:12]

Út af dagskrá voru tekin 6.--9. og 12.--17. mál.

Fundi slitið kl. 23:13.

---------------