Fundargerð 128. þingi, 56. fundi, boðaður 2002-12-12 23:59, stóð 23:13:19 til 02:27:58 gert 13 9:3
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

56. FUNDUR

fimmtudaginn 12. des.,

að loknum 55. fundi.

Dagskrá:


Afbrigði um dagskrármál.

[23:14]


Veiðieftirlitsgjald, 3. umr.

Frv. sjútvn., 437. mál (greiðsluskylda). --- Þskj. 596.

Enginn tók til máls.

[23:15]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 741).


Innflutningur dýra, 2. umr.

Frv. landbn., 465. mál (innflutningur svína). --- Þskj. 704.

Enginn tók til máls.

[23:15]


Almannavarnir o.fl., 1. umr.

Stjfrv., 464. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 702.

[23:16]

[23:24]

[23:24]

Útbýting þingskjala:


Tekjustofnar sveitarfélaga, 2. umr.

Stjfrv., 441. mál (Jöfnunarsjóður). --- Þskj. 602, nál. 649, brtt. 691.

[23:26]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Búnaðargjald, 2. umr.

Frv. landbn., 442. mál (skipting tekna). --- Þskj. 603, brtt. 695.

[00:42]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Fjármálafyrirtæki, frh. 3. umr.

Stjfrv., 215. mál (heildarlög). --- Þskj. 660, brtt. 675.

[00:43]

Umræðu frestað.


Húsaleigubætur, 2. umr.

Stjfrv., 440. mál (greiðsluþátttaka ríkissjóðs o.fl.). --- Þskj. 601, nál. 651, brtt. 652.

[00:45]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Húsnæðismál, 2. umr.

Stjfrv., 370. mál (niðurfelling skulda). --- Þskj. 416, nál. 650.

[01:03]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Málefni aldraðra, 2. umr.

Stjfrv., 412. mál (gjald í Framkvæmdasjóð). --- Þskj. 518, nál. 686, brtt. 729.

[01:05]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Almannatryggingar, 2. umr.

Stjfrv., 413. mál (skerðingarhlutfall tekjutryggingarauka). --- Þskj. 519, nál. 687.

[01:13]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Stjórn fiskveiða, frh. 2. umr.

Stjfrv., 244. mál (flutningur aflaheimilda milli ára). --- Þskj. 248, nál. 594.

[01:22]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Fullvinnsla botnfiskafla um borð í veiðiskipum, 2. umr.

Stjfrv., 245. mál (uppsjávarfiskur). --- Þskj. 249, nál. 595.

[02:12]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Þróunarsjóður sjávarútvegsins, 2. umr.

Stjfrv., 247. mál (gjald á aflaheimildir). --- Þskj. 251, nál. 558.

[02:14]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Fjármálafyrirtæki, frh. 3. umr.

Stjfrv., 215. mál (heildarlög). --- Þskj. 660, brtt. 675.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Fundi slitið kl. 02:27.

---------------