Fundargerð 128. þingi, 75. fundi, boðaður 2003-02-10 15:00, stóð 15:00:35 til 19:00:52 gert 11 8:22
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

75. FUNDUR

mánudaginn 10. febr.,

kl. 3 síðdegis.

Dagskrá:

Aðalmaður tekur sæti á ný:

Fjarvistarleyfi:

[15:01]

Útbýting þingskjala:


Fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa.


Varnarskylda NATO-ríkja gagnvart Tyrklandi.

[15:02]

Spyrjandi var Steingrímur J. Sigfússon.


Afstaða ríkisstjórnarinnar til tillögu Frakka og Þjóðverja í Íraksdeilunni.

[15:12]

Spyrjandi var Þórunn Sveinbjarnardóttir.


Fullgilding Árósasamningsins.

[15:20]

Spyrjandi var Kolbrún Halldórsdóttir.


Brot á reglugerð um grásleppuveiðar.

[15:27]

Spyrjandi var Gísli S. Einarsson.


Íslenskur ríkisborgararéttur, frh. 3. umr.

Stjfrv., 242. mál (tvöfaldur ríkisborgararéttur). --- Þskj. 246.

[15:31]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 954).


Úrvinnslugjald, frh. 2. umr.

Frv. umhvn., 566. mál (frestun gjaldtöku, brottfall tollnúmera). --- Þskj. 914.

[15:31]


Almenn hegningarlög, frh. 1. umr.

Stjfrv., 567. mál (kynferðisbrot gegn börnum og mansal). --- Þskj. 918.

[15:32]


Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, frh. 1. umr.

Stjfrv., 538. mál (heildarlög). --- Þskj. 883.

[15:32]


Aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum, frh. 1. umr.

Stjfrv., 550. mál (vinnutímatilskipun, EES-reglur). --- Þskj. 897.

[15:33]


Vátryggingastarfsemi, frh. 1. umr.

Stjfrv., 568. mál (EES-reglur). --- Þskj. 919.

[15:33]


Samkeppnisstaða atvinnufyrirtækja á landsbyggðinni, frh. fyrri umr.

Þáltill. KLM o.fl., 18. mál. --- Þskj. 18.

[15:33]


Færeyska fiskveiðistjórnarkerfið, frh. fyrri umr.

Þáltill. HjÁ, 56. mál. --- Þskj. 56.

[15:34]


Bætt staða þolenda kynferðisafbrota, frh. fyrri umr.

Þáltill. JóhS o.fl., 65. mál. --- Þskj. 65.

[15:34]


Innflutningur dýra, frh. fyrri umr.

Þáltill. DrH o.fl., 106. mál. --- Þskj. 106.

[15:34]


Umferðarlög, frh. 1. umr.

Frv. HjÁ og VE, 108. mál (hægri beygja á móti rauðu ljósi). --- Þskj. 108.

[15:35]


Almannatryggingar, frh. 1. umr.

Frv. MF o.fl., 118. mál (sálfræðiþjónusta). --- Þskj. 118.

[15:35]


Vátryggingarsamningar og Viðlagatrygging Íslands, frh. 1. umr.

Frv. MF o.fl., 119. mál (tjón á húseignum, endurstofnverð o.fl.). --- Þskj. 119.

[15:36]


Félagsleg aðstoð, frh. 1. umr.

Frv. MF o.fl., 120. mál (umönnunargreiðslur). --- Þskj. 120.

[15:36]


Stimpilgjald, frh. 1. umr.

Frv. MF, 121. mál (lækkun gjalds). --- Þskj. 121.

[15:36]


Tekjuskattur og eignarskattur, frh. 1. umr.

Frv. ÖS o.fl., 130. mál (félagsgjöld til stéttarfélags). --- Þskj. 130.

[15:37]


Náttúruvernd, frh. 1. umr.

Frv. ÖS o.fl., 131. mál (rekstur þjóðgarða). --- Þskj. 131.

[15:37]


Rannsókn á áhrifum háspennulína á mannslíkamann, frh. fyrri umr.

Þáltill. DrH o.fl., 141. mál. --- Þskj. 141.

[15:37]


Þjónustugjald á fjölsóttum náttúruverndarsvæðum, frh. fyrri umr.

Þáltill. ÁMöl o.fl., 142. mál. --- Þskj. 142.

[15:38]


Landsdómur, frh. fyrri umr.

Þáltill. JóhS o.fl., 151. mál. --- Þskj. 151.

[15:38]


Ráðherraábyrgð, frh. fyrri umr.

Þáltill. JóhS o.fl., 152. mál. --- Þskj. 152.

[15:39]


Samfélagsleg áhrif álvers- og virkjunarframkvæmda, frh. fyrri umr.

Þáltill. SvanJ, 511. mál. --- Þskj. 849.

[15:39]


Úttekt á ástandi eigna á jarðskjálftasvæðum, frh. fyrri umr.

Þáltill. MF o.fl., 196. mál. --- Þskj. 199.

[15:39]


Stjórnarskipunarlög, frh. 1. umr.

Frv. JóhS o.fl., 197. mál (þjóðaratkvæðagreiðslur). --- Þskj. 200.

[15:40]


Þingsköp Alþingis, frh. 1. umr.

Frv. JóhS o.fl., 198. mál (rannsóknarvald þingnefnda). --- Þskj. 201.

[15:40]


Greiðsla ríkissjóðs á bótum til þolenda afbrota, frh. 1. umr.

Frv. GÖ, 316. mál (hámarksfjárhæðir bóta). --- Þskj. 341.

[15:41]


Starfslok fyrrverandi forstjóra Landssíma Íslands hf., frh. fyrri umr.

Þáltill. GÁS o.fl., 551. mál. --- Þskj. 898.

[15:41]


Skráning skipa, 2. umr.

Stjfrv., 157. mál (þurrleiguskráning fiskiskipa). --- Þskj. 157, nál. 886, 916 og 917.

[15:43]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Lögfræðiaðstoð við efnalítið fólk, fyrri umr.

Þáltill. JóhS, 143. mál. --- Þskj. 143.

[17:43]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Afkomutrygging aldraðra og öryrkja, fyrri umr.

Þáltill. JóhS o.fl., 149. mál. --- Þskj. 149.

[17:48]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Meðlagsgreiðslur, 1. umr.

Frv. JóhS o.fl., 150. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 150.

[18:29]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Erfðafjárskattur, 1. umr.

Frv. GunnB o.fl., 398. mál (flatur skattur). --- Þskj. 471.

[18:35]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Kjarasamningar opinberra starfsmanna, 1. umr.

Frv. PHB, 298. mál (aðild að stéttarfélagi). --- Þskj. 320.

[18:43]

[18:54]

Útbýting þingskjala:

Umræðu frestað.

Út af dagskrá voru tekin 33.--38. og 40.--41. mál.

Fundi slitið kl. 19:00.

---------------