Fundargerð 128. þingi, 80. fundi, boðaður 2003-02-17 15:00, stóð 15:00:01 til 18:11:34 gert 18 8:29
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

80. FUNDUR

mánudaginn 17. febr.,

kl. 3 síðdegis.

Dagskrá:

Aðalmaður tekur sæti á ný:

Fjarvistarleyfi:

[15:01]

Útbýting þingskjala:


Athugasemdir um störf þingsins.

ESA og samningar við Alcoa.

[15:01]

Málshefjandi var Ögmundur Jónasson.


Nýr stofnsamningur Fríverslunarsamtaka Evrópu, frh. 1. umr.

Stjfrv., 597. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 958.

[15:10]


Fjarskipti, frh. 1. umr.

Stjfrv., 599. mál (heildarlög, EES-reglur). --- Þskj. 960.

[15:11]


Póst- og fjarskiptastofnun, frh. 1. umr.

Stjfrv., 600. mál (heildarlög, EES-reglur). --- Þskj. 961.

[15:11]


Húsnæðismál, frh. 1. umr.

Frv. JóhS o.fl., 227. mál (matsverð fasteigna). --- Þskj. 230.

[15:11]


Kjarasamningar opinberra starfsmanna, frh. 1. umr.

Frv. PHB, 298. mál (aðild að stéttarfélagi). --- Þskj. 320.

[15:12]


Lágmarkslaun, frh. 1. umr.

Frv. GE o.fl., 313. mál. --- Þskj. 338.

[15:12]


Hlutafélög, frh. 1. umr.

Frv. GÁS o.fl., 410. mál (réttur alþingismanna til upplýsinga). --- Þskj. 513.

[15:13]


Þingsköp Alþingis, frh. 1. umr.

Frv. GÁS o.fl., 411. mál (upplýsingar um hlutafélög). --- Þskj. 514.

[15:13]


Sýslur, frh. fyrri umr.

Þáltill. ÞBack og JB, 214. mál. --- Þskj. 217.

[15:14]


Tryggur lágmarkslífeyrir, frh. fyrri umr.

Þáltill. GAK og SvH, 225. mál. --- Þskj. 228.

[15:14]


Vestnorrænt samstarf og íslensk nærsvæðastefna, frh. fyrri umr.

Þáltill. SJS, 226. mál. --- Þskj. 229.

[15:15]


Stefna Íslands í alþjóðasamskiptum, frh. fyrri umr.

Þáltill. SJS o.fl., 228. mál. --- Þskj. 231.

[15:15]


Lögbinding lágmarkslauna, frh. fyrri umr.

Þáltill. GE o.fl., 314. mál. --- Þskj. 339.

[15:16]


Notkun hagrænna stjórntækja við umhverfisvernd, frh. fyrri umr.

Þáltill. ÞSveinb o.fl., 374. mál. --- Þskj. 420.

[15:16]


Hernaðaraðgerðir gegn Írak, frh. fyrri umr.

Þáltill. ÖJ o.fl., 491. mál. --- Þskj. 807.

[15:16]


Afföll húsbréfa, frh. fyrri umr.

Þáltill. PM, 576. mál. --- Þskj. 928.

[15:17]


Skráning skipa, frh. 3. umr.

Stjfrv., 157. mál (þurrleiguskráning fiskiskipa). --- Þskj. 956.

[15:17]

Umræðu frestað.

[Fundarhlé. --- 15:20]


Stjórnsýslulög, 2. umr.

Stjfrv., 348. mál (rafræn stjórnsýsla). --- Þskj. 384, nál. 941.

[15:24]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Skráning skipa, frh. 3. umr.

Stjfrv., 157. mál (þurrleiguskráning fiskiskipa). --- Þskj. 956.

[15:29]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Stjórn fiskveiða, 1. umr.

Stjfrv., 602. mál (meðafli). --- Þskj. 963.

[16:17]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[16:47]

Útbýting þingskjals:


Atvinnuréttindi útlendinga, 1. umr.

Stjfrv., 598. mál (búsetuleyfi, EES-reglur). --- Þskj. 959.

[16:47]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Vegamál á höfuðborgarsvæðinu, fyrri umr.

Þáltill. ÞKG o.fl., 208. mál. --- Þskj. 211.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Skipulag og framkvæmd löggæslu, fyrri umr.

Þáltill. JóhS o.fl., 195. mál. --- Þskj. 198.

[16:50]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Lífskjarakönnun eftir landshlutum, fyrri umr.

Þáltill. ÞBack o.fl., 389. mál. --- Þskj. 448.

[17:25]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Aðgerðir til að draga úr ofbeldisdýrkun og framboði ofbeldisefnis, fyrri umr.

Þáltill. SJS o.fl., 486. mál. --- Þskj. 798.

[17:35]

[17:50]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Út af dagskrá voru tekin 22., 24.--25. og 28.--30. mál.

Fundi slitið kl. 18:11.

---------------