Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 462. máls.
128. löggjafarþing 2002–2003.
Þskj. 1231  —  462. mál.
Breytingartillögurvið frv. til raforkulaga.

Frá meiri hluta iðnaðarnefndar (HjÁ, GuðjG, ÁRÁ, KÓ, ÓÖH).     1.      Við 3. gr.
                  a.      Á eftir orðinu „raflínur“ í 1. tölul. komi: sem ekki teljast til flutningskerfisins.
                  b.      2. tölul. falli brott.
                  c.      Í stað orðsins „Sá“ í 6. tölul. komi: Fyrirtæki.
                  d.      2. málsl. 7. tölul. orðist svo: Flutningskerfi skal ná frá háspennuhlið stöðvarspenna virkjana að aðveituspennum dreifiveitna.
                  e.      9. tölul. falli brott.
                  f.      Í stað orðsins „sama“ í 10. tölul. komi: samræmd.
                  g.      Í stað orðanna „132 og 220 kV“ í 11. tölul. komi: 66, 132 og 220 kV.
                  h.      Í stað orðsins „ Orkulindir“ í 13. tölul. komi: Orkulind, og í stað orðsins „á“ í sama tölulið komi: í.
                  i.      Í stað orðsins „ Viðskipti“ í 19. tölul. komi: Raforkuviðskipti/viðskipti.
                  j.      Á eftir orðunum „sem veitt er“ í 22. tölul. komi: samkvæmt lögum þessum.
     2.      Við 6. gr.
                  a.      1. tölul. 1. mgr. orðist svo: Stærð virkjunar og afmörkun virkjunarsvæðis.
                  b.      Í stað orðanna „að rekstrartíma loknum“ í 6. tölul. 1. mgr. komi: þegar notkun þeirra er hætt.
     3.      Við 7. gr.
                  a.      Í stað orðanna „Í þeim tilgangi að fyrirbyggja slíkar niðurgreiðslur skal fyrirtækið“ í 2. málsl. 1. mgr. komi: Vinnslufyrirtæki skulu.
                  b.      Við 1. mgr. bætist nýr málsliður er orðist svo: Um bókhaldslegan aðskilnað fer að öðru leyti skv. 41. gr.
                  c.      2. mgr. orðist svo:
                     Skylt er vinnslufyrirtæki að hlíta ákvörðunum flutningsfyrirtækis um umfang framleiðslu svo að það geti uppfyllt skyldur sínar vegna kerfisstjórnunar skv. 9. gr. og skal koma fyrir það greiðsla samkvæmt samkomulagi við vinnslufyrirtæki.
     4.      Við 8. gr. Á eftir 3. málsl. 4. mgr. komi nýr málsliður sem orðist svo: Um bókhaldslegan aðskilnað fer að öðru leyti skv. 41. gr.
     5.      Við 10. gr. Á eftir orðunum „eigenda flutningsvirkja“ í 3. mgr. komi: og flutningsfyrirtækis.
     6.      Við 12. gr.
                  a.      Orðið „fjármagnskostnaði“ í 1. tölul. 2. mgr. falli brott.


Prentað upp.

                  b.      2. tölul. 2. mgr. orðist svo: Arðsemi flutningsfyrirtækisins skal að jafnaði vera 2% eða hærri en þó ekki hærri en tveimur prósentustigum yfir markaðsávöxtun óverðtryggðra ríkisskuldabréfa til fimm ára eða sambærilegra verðbréfa. Arðsemi reiknast sem hlutfall hagnaðar fyrir fjármunatekjur, fjármagnsgjöld og skatta (EBIT) og bókfærðs verðs fastafjármuna.
                  c.      Orðin „eigin fjár“ í 4. tölul. 2. mgr. falli brott.
                  d.      Á eftir orðunum „ákvæði um“ í 5. mgr. komi: tekjumörk.
     7.      Við 15. gr. Í stað orðanna „að rekstrartíma loknum“ í 5. tölul. 1. mgr. komi: þegar notkun þeirra er hætt.
     8.      Við 16. gr.
                  a.      Á eftir 3. málsl. 2. mgr. komi nýr málsliður sem orðist svo: Um bókhaldslegan aðskilnað fer að öðru leyti skv. 41. gr.
                  b.      2. málsl. 5. tölul. 3. mgr. falli brott.
     9.      Við 17. gr.
                  a.      Orðið „fjármagnskostnaði“ í 1. tölul. 2. mgr. falli brott.
                  b.      2. tölul. 2. mgr. orðist svo: Arðsemi dreifiveitna skal að jafnaði vera 2% eða hærri en þó ekki hærri en tveimur prósentustigum yfir markaðsávöxtun óverðtryggðra ríkisskuldabréfa til fimm ára eða sambærilegra verðbréfa. Arðsemi reiknast sem hlutfall hagnaðar fyrir fjármunatekjur, fjármagnsgjöld og skatta (EBIT) og bókfærðs verðs fastafjármuna.
                  c.      Orðin „eigin fjár“ í 4. tölul. 2. mgr. falli brott.
                  d.      Á eftir orðunum „ákvæði um“ í 5. mgr. komi: tekjumörk.
     10.      Við 19. gr.
                  a.      2. málsl. 2. mgr. orðist svo: Fyrirtæki skulu í bókhaldi sínu halda reikningum vegna sölustarfsemi aðskildum frá annarri starfsemi.
                  b.      Við 2. mgr. bætist nýr málsliður sem orðist svo: Um bókhaldslegan aðskilnað fer að öðru leyti skv. 41. gr.
     11.      Við 23. gr. Í stað orðsins „orkulinda“ í 5. mgr. komi: orkulindar.
     12.      Við 24. gr. Á eftir 1. mgr. komi ný málsgrein, svohljóðandi:
                  Orkustofnun skal hafa samráð við eftirlitsskylda aðila um framkvæmd og þróun eftirlitsins. Í því skyni skal starfa sérstök samráðsnefnd sem skipuð er fulltrúum eftirlitsskyldra aðila. Orkustofnun skal eiga reglulega fundi með samráðsnefndinni. Samráðsnefndin hefur ekki ákvörðunarvald í málefnum Orkustofnunar. Nánar skal kveðið á um samráðsnefndina í reglugerð, m.a. um skipan hennar.
     13.      Við 28. gr. Greinin orðist svo:
                  Vinnslufyrirtæki, flutningsfyrirtækið og dreifiveitur skulu koma á innra eftirliti með gæðum raforku og afhendingaröryggi.
                  Í reglugerð skal kveða á um þær kröfur sem innra eftirlit skv. 1. mgr. skal uppfylla og hvernig því skuli háttað, þar á meðal um eftirlit faggiltra skoðunarstofa.
     14.      Við 31. gr.
                  a.      Í stað orðanna „0,50 aurum“ í 1. tölul. 1. mgr. komi: 0,3 aurum.
                  b.      Í stað orðanna „1,1 eyri“ í 2. tölul. 1. mgr. komi: 0,7 aurum.
                  c.      Á eftir 1. mgr. komi ný málsgrein, svohljóðandi:
                     Fyrir 15. september ár hvert skal orkumálastjóri gefa iðnaðarráðherra skýrslu um áætlaðan rekstrarkostnað næsta árs vegna eftirlits á grundvelli laga þessara. Í skýrslunni skal jafnframt lagt mat á þróun eftirlitsins undangengin þrjú ár. Skýrslunni skal fylgja umsögn samráðsnefndar eftirlitsskyldra aðila, sbr. 24. gr., um áætlað rekstrarumfang næsta árs ásamt áliti orkumálastjóra á umsögninni. Til að samráðsnefndin geti gefið umsögn skal Orkustofnun eigi síðar en 15. ágúst ár hvert senda henni upplýsingar um áætlað rekstrarumfang ásamt skýringum á helstu rekstrarliðum. Ef niðurstaða skýrslunnar gefur tilefni til að breyta gjaldtöku skv. 1. mgr. skal iðnaðarráðherra leggja fram frumvarp þar að lútandi fyrir Alþingi.
     15.      Við 32. gr. Í stað orðanna „samkvæmt lögum þessum“ í 1. málsl. komi: skv. 1. mgr. 4. gr., 2. mgr. 9. gr., 13. gr. og 1. mgr. 18. gr.
     16.      Við 33. gr.
                  a.      1. tölul. 1. mgr. orðist svo: Fyrir virkjunarleyfi, sbr. 4. gr., skal greiða gjald. Gjaldið skal vera sett saman úr fastagjaldi sem nemur 100.000 kr. og gjaldþætti sem er í hlutfalli við stærð virkjunar og nemur 10.000 kr. fyrir hvert MW.
                  b.      2. tölul. 1. mgr. orðist svo: Fyrir leyfi til að reisa og reka dreifikerfi, sbr. 13. gr., skal greiða gjald. Gjaldið skal vera sett saman úr fastagjaldi sem nemur 50.000 kr. og gjaldþætti sem er í hlutfalli við íbúafjölda á dreifiveitusvæðinu og nemur 10 kr. fyrir hvern íbúa.
     17.      Við 41. gr. Greinin orðist svo:
                  Um ársreikninga fyrirtækja sem falla undir ákvæði laga þessara fer samkvæmt lögum um ársreikninga.
                  Ef fyrirtæki á samkvæmt lögum þessum að halda reikningum vegna mismunandi starfsemi sinnar aðskildum í bókhaldi skal gera sérstaka grein fyrir hverri starfsemi í ársreikningi. Gera skal Orkustofnun grein fyrir sundurliðuninni í því formi sem stofnunin ákveður.
                  Sameiginlegum rekstrartekjum og rekstrarkostnaði sem ekki er unnt að heimfæra beint á einstaka starfsemi skal skipt í samræmi við viðtekna reikningsskilavenju enda hafi skiptireglurnar hlotið samþykki Orkustofnunar. Hliðstæðar reglur gilda um skiptingu sameiginlegra afskrifta og fastafjármuna.
                  Fallist Orkustofnun ekki á skiptireglur fyrirtækis skv. 3. mgr. skal hún taka rökstudda ákvörðun þar um innan sex vikna frá því að óskað var eftir samþykki hennar á skiptireglum og skal Orkustofnun þá ákvarða skiptireglur á grundvelli eftirfarandi meginviðmiða:
              1.      Fastafjármunum sem ekki er unnt að heimfæra beint á einstaka starfsemi skal skipt á hverja starfsemi í þeim hlutföllum sem eru á milli bókfærðs verðs þeirra fastafjármuna sem heimfæranlegir eru.
              2.      Skipta skal afskriftum af þeim eignum sem ekki er unnt að skipta í sömu hlutföllum og þeim sem skiptanlegar eru.
              3.      Rekstrartekjum og rekstrarkostnaði sem ekki er unnt að heimfæra beint á einstaka starfsemi skal skipt í þeim hlutföllum sem eru milli tekna og kostnaðar sem heimfæranlegur er.
                  Starfræki vinnslufyrirtæki jarðvarmaorkuver sem vinnur raforku og afhendir aðra orku, svo sem heitt vatn eða gufu, sbr. 1. mgr. 7. gr., skal fyrirtækið gera grein fyrir afkomu einstakra rekstrarþátta í ársreikningi. Skila skal Orkustofnun skýrslu um afkomuna í því formi sem stofnunin ákveður. Útreikningur á afkomu einstakra rekstrarþátta og skiptingu á sameiginlegum kostnaði skal vera í samræmi við viðtekna reikningsskilavenju enda hafi skiptireglurnar hlotið samþykki Orkustofnunar. Hliðstæðar reglur gilda um skiptingu sameiginlegra afskrifta og fastafjármuna.
                  Fallist Orkustofnun ekki á skiptireglur fyrirtækisins skv. 5. mgr. skal hún taka rökstudda ákvörðun þar um innan sex vikna frá því að óskað var eftir samþykki hennar á skiptireglum og skal Orkustofnun þá ákvarða skiptireglur á grundvelli eftirfarandi meginviðmiða:
              1.      Þeim sameiginlegu þáttum í rekstrar- og efnahagsreikningi sem getið er um í 3. mgr. skal skipt í hlutfalli við verðmæti þeirrar orku sem afhent er.
              2.      Verðmæti raforku, sbr. 1. tölul., skal miðast við meðalverð raforku við stöðvarvegg í viðskiptum til almennra nota hérlendis, en að teknu tilliti til samninga við notendur sem nota meira en 100 GWst á ári.
              3.      Til þess að ákvarða verðmæti annarrar orku, sbr. 1. tölul., svo sem heits vatns og gufu, skal Orkustofnun skilgreina eðlilegt einingarverð á þeirri orku við afhendingu frá orkuverinu. Í því skyni skal stofnunin hafa hliðsjón af verði orkunnar þegar hún kemur til kaupenda en að frádregnum kostnaði við flutning, dreifingu og sölu hennar. Jafnframt skal höfð hliðsjón af því við ákvörðun þessa verðs að hlutfall arðs af fastafjármunum sem eru bundnir í jarðvarmaorkuverinu sé svipað hvort sem um er að ræða raforkuvinnslu eða aðra orkuvinnslu.
                  Ráðherra getur í reglugerð sett nánari fyrirmæli um bókhaldslegan aðskilnað, þ.m.t. þær upplýsingar sem skulu koma fram í ársreikningi fyrirtækja sem falla undir ákvæði þessarar greinar, og um skiptigrundvöll milli mismunandi starfsemi.
     18.      Við 43. gr. Í stað 2. og 3. málsl. komi nýr málsliður er orðist svo: Nú er brot framið í starfsemi lögaðila og má þá gera lögaðilanum fésekt skv. II. kafla A almennra hegningarlaga.
     19.      Við 45. gr. Orðin „að fullu“ falli brott.
     20.      Við ákvæði til bráðabirgða V. Í stað orðanna „fyrir 1. maí 2003 skila Orkustofnun ársreikningi“ í 1. mgr. komi: fyrir 1. september 2003 skila Orkustofnun drögum að ársreikningi.
     21.      Við ákvæði til bráðabirgða VIII.
                  a.      Á eftir orðinu „Flutningskerfið“ í 2. mgr. komi: á gildistíma þessa ákvæðis, og í stað orðanna „132 og 220 kV“ í sömu málsgrein komi: 66, 132 og 220 kV.
                  b.      1. málsl. 3. mgr. falli brott.