2004-02-23 15:09:18# 130. lþ.#F 69.#3. fundur. Starfsmenn í hlutastörfum., til 15:17:14| A gert 24 7:56
[prenta uppsett í dálka] 69. fundur, 130. lþ.

Starfsmenn í hlutastörfum, frh. 2. umr.

Stjfrv., 411. mál (EES-reglur). --- Þskj. 559, nál. 885 og 907.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:14]

[15:09]

Ögmundur Jónasson (um atkvæðagreiðslu):


[15:12]

Guðjón A. Kristjánsson (um atkvæðagreiðslu):


[15:13]

Jóhanna Sigurðardóttir (um atkvæðagreiðslu):


1. gr. samþ. með 54 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, AtlG, ÁÓÁ, ÁMagn, ÁMM, ÁF, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BjörgvS, BBj, BH, DJ, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GHj, GAK, GÞÞ, GÁS, GÁ, GÖg, GunnB, GÖrl, HÁs, HBl, HHj, HjÁ, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, JBjart, KÓ, LMR, LB, MS, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SF, SP, SJS, StB, VF, ÖJ, ÖS.

1 þm. (MÞH) greiddi ekki atkv.

8 þm. (BJJ, JBjarn, KHG, KLM, MF, VS, ÞKG, ÞBack) fjarstaddir.

2. gr., 1.--2. mgr., samþ. með 54 shlj. atkv.

2. gr., 3.--4. mgr., samþ. með 30:24 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, LMR, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB.
nei:
AKG, AtlG, ÁÓÁ, ÁF, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, LB, MÞH, MÁ, RG, SigurjÞ, SJS, VF, ÖJ, ÖS.

1 þm. (GÖrl) greiddi ekki atkv.

8 þm. (BJJ, JBjarn, KHG, KLM, MF, VS, ÞKG, ÞBack) fjarstaddir.

3. gr. samþ. með 53 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 885,1 samþ. með 50 shlj. atkv.

4. gr., svo breytt, samþ. með 52 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 885,2 samþ. með 55 shlj. atkv.

5. gr., svo breytt, samþ. með 53 shlj. atkv.

6.--7. gr. samþ. með 53 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 885,3 (nýtt ákv. til brb.) samþ. með 51 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 53 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMagn, ÁF, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BjörgvS, BBj, BH, DJ, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GHj, GAK, GÞÞ, GÁS, GÁ, GÖg, GunnB, GÖrl, HÁs, HBl, HHj, HjÁ, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, JBjart, KÓ, LMR, LB, MÞH, MS, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SF, SP, SJS, StB, VF, ÖJ, ÖS.

1 þm. (AtlG) greiddi ekki atkv.

9 þm. (ÁMM, BJJ, JBjarn, KHG, KLM, MF, VS, ÞKG, ÞBack) fjarstaddir.