Útbýting 130. þingi, 68. fundi 2004-02-19 16:26:53, gert 26 14:41

Aflaheimildir fiskiskipa úr íslenskum deilistofnum, 602. mál, fsp. KHG, þskj. 910.

Aflaheimildir fiskiskipa úr stofnum utan lögsögu, 603. mál, fsp. KHG, þskj. 911.

Breyting á XII. viðauka við EES-samninginn, 611. mál, stjtill. (utanrrh.), þskj. 919.

Friðlýst svæði, 425. mál, svar umhvrh., þskj. 871.

Kostnaðargreiningarkerfi í heilbrigðisþjónustu, 609. mál, fsp. LMR, þskj. 917.

Notkun farsíma án handfrjáls búnaðar, 607. mál, fsp. KHG, þskj. 915.

Rannsóknir í þágu atvinnuveganna og stjórn fiskveiða, 608. mál, frv. KHG, þskj. 916.

Ráðgjafarnefnd við Hafrannsóknastofnun, 604. mál, fsp. KHG, þskj. 912.

Skipurit og verkefni Vegagerðarinnar, 605. mál, fsp. EMS, þskj. 913.

Staðfesting samninga um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Grænlands, Íslands og Jan Mayen, 612. mál, stjtill. (utanrrh.), þskj. 920.

Yrkisréttur, 613. mál, stjfrv. (landbrh.), þskj. 921.