2004-04-27 14:04:17# 130. lþ.#F 103.#17. fundur. Frjáls atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES., til 14:04:34| A gert 3 14:52
[prenta uppsett í dálka] 103. fundur, 130. lþ.

Frjáls atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES, frh. 3. umr.

Stjfrv., 736. mál (frestun á gildistöku reglugerðar). --- Þskj. 1096.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:04]

Frv. samþ. með 40 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ÁÓÁ, ÁRÁ, ÁMagn, BÁ, BrM, DJ, DrH, EMS, GuðjG, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HBl, HHj, ÍGP, JÁ, JóhS, JBjart, KJúl, KolH, LMR, LS, MÞH, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SKK, SJS, StB, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖB.

23 þm. (ArnbS, ÁMM, ÁRJ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, BH, DO, EOK, GÁS, GÖg, GunnB, JBjarn, JGunn, JónK, KHG, MS, SigurjÞ, SF, SP, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.