2004-04-29 23:15:13# 130. lþ.#F 106.#5. fundur. Yrkisréttur., til 23:15:52| A gert 30 9:52
[prenta uppsett í dálka] 106. fundur, 130. lþ.

Yrkisréttur, frh. 3. umr.

Stjfrv., 613. mál (EES-reglur, plöntuyrki o.fl.). --- Þskj. 1509, brtt. 1532.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[23:15]

Brtt. 1532 samþ. með 59 shlj. atkv.

Frv., svo breytt, samþ. með 55 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁRÁ, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, BH, BrM, DJ, DrH, EKG, EMS, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GII, GunnB, GÖrl, HÁs, HBl, HHj, HjÁ, JÁ, JBjarn, JGunn, JónK, JBjart, KJúl, KolH, KHG, KLM, LMR, MÞH, MS, MÁ, PM, PHB, RG, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SJS, StB, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖB, ÖS.

8 þm. (ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, DO, EOK, GÁS, GÖg, JóhS) fjarstaddir.