2004-04-29 23:16:15# 130. lþ.#F 106.#7. fundur. Háskóli Íslands., til 23:16:30| A gert 4 14:26
[prenta uppsett í dálka] 106. fundur, 130. lþ.

Háskóli Íslands, frh. 3. umr.

Stjfrv., 780. mál (dómnefndir, auglýsingar um störf o.fl.). --- Þskj. 1508.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[23:16]

Frv. samþ. með 58 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁRÁ, ÁMagn, ÁMM, ÁRJ, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, BH, BrM, DJ, DrH, EKG, EMS, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GII, GunnB, GÖrl, HÁs, HBl, HjÁ, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, JBjart, KJúl, KolH, KHG, KLM, LMR, MÞH, MS, MÁ, PM, PHB, RG, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SJS, StB, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖB, ÖS.

5 þm. (DO, EOK, GÁS, GÖg, HHj) fjarstaddir.