2004-04-29 23:17:30# 130. lþ.#F 106.#11. fundur. Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl., til 23:18:31| A gert 30 9:52
[prenta uppsett í dálka] 106. fundur, 130. lþ.

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl., frh. 3. umr.

Stjfrv., 683. mál (metangas og rafmagn). --- Þskj. 1012, brtt. 1484.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[23:18]

Brtt. 1484 felld með 32:27 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, BrM, EMS, GAK, GÖrl, HHj, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, MÞH, MÁ, RG, SigurjÞ, SJS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖB, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GII, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, JónK, JBjart, KHG, LMR, MS, PM, PHB, SAÞ, SKK, StB, VS, ÞKG.

4 þm. (DO, EOK, GÁS, GÖg) fjarstaddir.

Frv. samþ. með 59 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁRÁ, ÁMagn, ÁMM, ÁRJ, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, BH, BrM, DJ, DrH, EKG, EMS, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GII, GunnB, GÖrl, HÁs, HBl, HHj, HjÁ, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, JBjart, KJúl, KolH, KHG, KLM, LMR, MÞH, MS, MÁ, PM, PHB, RG, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SJS, StB, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖB, ÖS.

4 þm. (DO, EOK, GÁS, GÖg) fjarstaddir.