2004-05-15 18:32:52# 130. lþ.#F 116.#1. fundur. Siglingavernd., til 18:34:43| A gert 17 8:35
[prenta uppsett í dálka] 116. fundur, 130. lþ.

Siglingavernd, frh. 3. umr.

Stjfrv., 569. mál. --- Þskj. 1563, brtt. 1572.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:34]

Brtt. 1572,1 samþ. með 51 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMagn, ÁF, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, BH, BrM, DJ, DO, DrH, EKH, EOK, GHH, GAK, GÞÞ, GHall, GÁS, GÁ, GunnB, GÖrl, HÁs, HHj, ISG, JÁ, JBjarn, JGunn, JBjart, KJúl, KÓ, KolH, KHG, KLM, MÞH, MÁ, RG, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SF, SP, StB, ÞKG, ÞBack, ÖJ, ÖB, ÖS.

1 þm. (ÞES) greiddi ekki atkv.

11 þm. (BjörgvS, EKG, EMS, GHj, HBl, HjÁ, JóhS, MS, PHB, SJS, VS) fjarstaddir.

Brtt. 1572,2 samþ. með 54 shlj. atkv.

Frv., svo breytt, samþ. með 55 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMagn, ÁF, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, BH, BrM, DJ, DO, DrH, EKH, EOK, GHH, GAK, GÞÞ, GHall, GÁS, GÁ, GunnB, GÖrl, HÁs, HBl, HHj, HjÁ, ISG, JÁ, JBjarn, JGunn, JBjart, KJúl, KÓ, KolH, KHG, KLM, MÞH, MÁ, RG, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SF, SP, StB, ÞKG, ÞES, ÞBack, ÖJ, ÖB, ÖS.

8 þm. (EKG, EMS, GHj, JóhS, MS, PHB, SJS, VS) fjarstaddir.