2004-05-19 10:58:12# 130. lþ.#F 120.#18. fundur. Sveitarstjórnarlög., til 11:03:42| A gert 21 8:5
[prenta uppsett í dálka] 120. fundur, 130. lþ.

Sveitarstjórnarlög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 856. mál (sameining sveitarfélaga, nefndir, ábyrgðir o.fl.). --- Þskj. 1313, nál. 1614, brtt. 1615.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:00]

[10:58]

Ögmundur Jónasson (um atkvæðagreiðslu):


1. gr. samþ. með 58 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 58 shlj. atkv.

Brtt. 1615,1 samþ. með 58 shlj. atkv.

3. gr., svo breytt, samþ. með 56 shlj. atkv.

4.--5. gr. samþ. með 58 shlj. atkv.

Brtt. 1615,2 samþ. með 56 shlj. atkv.

6. gr., svo breytt, samþ. með 55 shlj. atkv.

Brtt. 1615,3 samþ. með 46 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMagn, ÁMM, ÁF, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, BH, BrM, DJ, DO, DrH, EKG, EKH, EOK, EMS, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HjÁ, ISG, JóhS, JBjart, KJúl, KÓ, KLM, MS, PHB, RG, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, VS, ÞKG, ÞES, ÖS.

9 þm. (GAK, GÖrl, JBjarn, KolH, MÞH, SigurjÞ, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

8 þm. (BjörgvS, GÁS, HHj, JÁ, JGunn, KHG, MÁ, ÖB) fjarstaddir.

7. gr., svo breytt, samþ. með 48 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMagn, ÁMM, ÁF, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, BH, BrM, DJ, DO, DrH, EKG, EKH, EOK, EMS, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HHj, HjÁ, ISG, JóhS, JBjart, KJúl, KÓ, KLM, MS, PHB, RG, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, VS, ÞKG, ÞES, ÖS.

9 þm. (GAK, GÖrl, JBjarn, KolH, MÞH, SigurjÞ, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

6 þm. (GÁS, JÁ, JGunn, KHG, MÁ, ÖB) fjarstaddir.

Brtt. 1615,4 samþ. með 58 shlj. atkv.

8. gr., svo breytt, samþ. með 58 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 55 shlj. atkv.