2004-05-21 13:35:00# 130. lþ.#F 121.#4. fundur. Alþjóðasamningur um loftflutninga milli landa., til 13:35:28| A gert 22 7:58
[prenta uppsett í dálka] 121. fundur, 130. lþ.

Alþjóðasamningur um loftflutninga milli landa, frh. 3. umr.

Stjfrv., 946. mál. --- Þskj. 1440.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:35]

Frv. samþ. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMagn, ÁMM, ÁF, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BH, DJ, DrH, EKG, EMS, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁS, GÁ, GÖg, HBl, HHj, HjÁ, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JBjart, KJúl, KÓ, KHG, KLM, MS, MÁ, PHB, RG, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, VS, ÞKG, ÞES, ÖJ.

16 þm. (BBj, DO, EKH, EOK, GAK, GunnB, GÖrl, HÁs, KolH, LB, MÞH, MF, SigurjÞ, SJS, ÞBack, ÖS) fjarstaddir.