2004-05-26 14:09:41# 130. lþ.#F 127.#3. fundur. Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða., til 14:10:48| A gert 26 15:31
[prenta uppsett í dálka] 127. fundur, 130. lþ.

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, frh. 3. umr.

Stjfrv., 480. mál (EES-reglur, fjárfestingar o.fl.). --- Þskj. 1735, brtt. 1739.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:10]

Brtt. 1739 samþ. með 59 shlj. atkv.

Frv., svo breytt, samþ. með 58 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, AKG, ÁÓÁ, ÁMagn, ÁMM, ÁF, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, BH, DJ, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GÁS, GÁ, GÖg, GunnB, GÖrl, HÁs, HjÁ, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, KJúl, KÓ, KolH, KHG, KLM, LB, MÞH, MS, MF, MÁ, PHB, RG, SI, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SF, SP, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ, ÖS.

5 þm. (ArnbS, ÁRJ, HHj, JBjart, SJS) fjarstaddir.