2004-05-26 14:39:43# 130. lþ.#F 127.#11. fundur. Sveitarstjórnarlög., til 14:40:14| A gert 26 16:9
[prenta uppsett í dálka] 127. fundur, 130. lþ.

Sveitarstjórnarlög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 856. mál (sameining sveitarfélaga, nefndir, ábyrgðir o.fl.). --- Þskj. 1736, brtt. 1741.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:39]

Brtt. 1741 samþ. með 56 shlj. atkv.

Frv., svo breytt, samþ. með 53 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, AKG, ÁÓÁ, ÁMagn, ÁMM, ÁF, BÁ, BjarnB, BjörgvS, BBj, BH, DJ, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GHj, GHall, GÁS, GÁ, GÖg, GunnB, GÖrl, HÁs, HjÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, KJúl, KÓ, KolH, KHG, KLM, MÞH, MS, MF, MÁ, PHB, RG, SI, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SF, SP, SJS, VS, ÞBack, ÖJ, ÖS.

10 þm. (ArnbS, ÁRJ, BJJ, GAK, GÞÞ, HHj, JÁ, JBjart, LB, ÞKG) fjarstaddir.