2004-05-26 21:05:53# 130. lþ.#F 127.#14. fundur. Lyfjalög., til 21:14:58| A gert 27 8:31
[prenta uppsett í dálka] 127. fundur, 130. lþ.

Lyfjalög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 880. mál (lyfjaverð og greiðsluþátttaka almannatrygginga). --- Þskj. 1338, nál. 1650 og 1652, brtt. 1651.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[21:06]

1. gr. samþ. með 46 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 50 shlj. atkv.

Brtt. 1651,1 samþ. með 51 shlj. atkv.

3. gr., svo breytt, samþ. með 51 shlj. atkv.

4. gr. samþ. með 51 shlj. atkv.

Brtt. 1651,2 samþ. með 49 shlj. atkv.

5. gr., svo breytt, samþ. með 51 shlj. atkv.

6. gr. samþ. með 51 shlj. atkv.

Brtt. 1651,3 samþ. með 51 shlj. atkv.

7. gr., svo breytt, samþ. með 51 shlj. atkv.

8. gr. samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. 1651,4 (ný grein, verður 9. gr.) samþ. með 51 shlj. atkv.

9. gr. (verður 10. gr.) samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, AKG, ÁÓÁ, ÁMagn, ÁMM, ÁF, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, DJ, DrH, EKG, EOK, EMS, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GÁS, GÁ, GÖrl, HjÁ, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, KJúl, KÓ, KHG, KLM, MÞH, MS, MF, MÁ, PHB, RG, SI, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SF, SJS*, VS, ÞKG.

4 þm. (JBjarn, KolH, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ArnbS, ÁRJ, BÁ, BH, DO, GHH, GÖg, GunnB, HÁs, HHj, JBjart, LB, SP, ÖS) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði ekki að greiða atkvæði.]

Brtt. 1651,5.a--c, að orðinu ,,samheitalyfjum`` samþ. með 51 shlj. atkv.

Brtt. 1651,5.c, orðin ,,og lyfjum með sambærileg meðferðaráhrif`` samþ. með 46:5 atkv. og sögðu

 já:
AHB, AKG, ÁÓÁ, ÁMagn, ÁMM, ÁF, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, DJ, DrH, EKG, EOK, EMS, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GÁS, GÁ, GÖrl, HjÁ, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, KJúl, KÓ, KHG, KLM, LB, MÞH, MS, MF, MÁ, PHB, RG, SI, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SF, VS, ÞKG, ÖS.
nei:
JBjarn, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ.

12 þm. (ArnbS, ÁRJ, BÁ, BH, DO, GHH, GÖg, GunnB, HÁs, HHj, JBjart, SP) fjarstaddir.

Brtt. 1651,5.c, niðurlagsorðin, frá og með orðunum ,,í viðmiðunarverðflokka`` samþ. með 51 shlj. atkv.

10. gr. (verður 11. gr.), svo breytt, samþ. með 51 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, AKG, ÁÓÁ, ÁMagn, ÁMM, ÁF, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, DJ, DrH, EKG, EOK, EMS, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GÁS, GÁ, GÖrl, HjÁ, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, KJúl, KÓ, KolH, KHG, KLM, LB, MÞH, MS, MF, MÁ, PHB, RG, SI, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SF, SJS, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ, ÖS.

12 þm. (ArnbS, ÁRJ, BÁ, BH, DO, GHH, GÖg, GunnB, HÁs, HHj, JBjart, SP) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[21:11]

Þuríður Backman:


11.--12. gr. (verða 12.--13. gr.) samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, AKG, ÁÓÁ, ÁMagn, ÁMM, ÁF, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, DJ, DrH, EOK, EMS, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GÁS, GÁ, GÖrl, HjÁ, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, KJúl, KÓ, KHG, KLM, LB, MÞH, MS, MF, MÁ, PHB, RG, SI, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SF, VS, ÞKG, ÖS.

5 þm. (JBjarn, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ArnbS, ÁRJ, BÁ, BH, DO, EKG, GHH, GÖg, GunnB, HÁs, HHj, JBjart, SP) fjarstaddir.

Brtt. 1651,6 (ný grein, verður 14. gr.) samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, AKG, ÁÓÁ, ÁMagn, ÁMM, ÁF, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, DJ, DrH, EKG, EOK, EMS, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GÁS, GÁ, GÖrl, HjÁ, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, KJúl, KÓ, KHG, KLM, MÞH, MS, MF, MÁ, PHB, RG, SI, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SF, VS, ÞKG, ÖS.

5 þm. (JBjarn, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ArnbS, ÁRJ, BÁ, BH, DO, GHH, GÖg, GunnB, HÁs, HHj, JBjart, LB, SP) fjarstaddir.

13. gr. (verður 15. gr.) samþ. með 48 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, AKG, ÁÓÁ, ÁMagn, ÁMM, ÁF, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, DJ, DrH, EKG, EOK, EMS, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GÁS, GÁ, GÖrl, HjÁ, JÁ, JóhS, JBjarn*, JGunn, JónK, KJúl, KÓ, KHG, KLM, LB, MÞH, MS, MF, MÁ, PHB, RG, SI, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SF, SJS*, VS, ÞKG, ÖS.

3 þm. (KolH, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ArnbS, ÁRJ, BÁ, BH, DO, GHH, GÖg, GunnB, HÁs, HHj, JBjart, SP) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði ekki að greiða atkvæði.]

Brtt. 1651,7 (ný grein, verður 16. gr.) samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, AKG, ÁÓÁ, ÁMagn, ÁMM, ÁF, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, DJ, DrH, EKG, EOK, EMS, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GÁS, GÁ, GÖrl, HjÁ, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, KJúl, KÓ, KHG, KLM, MÞH, MS, MF, MÁ, PHB, RG, SI, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SF, VS, ÞKG, ÖS.

5 þm. (JBjarn, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ArnbS, ÁRJ, BÁ, BH, DO, GHH, GÖg, GunnB, HÁs, HHj, JBjart, LB, SP) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 49 shlj. atkv.