2004-05-27 13:36:39# 130. lþ.#F 128.#1. fundur. Fæðingar- og foreldraorlof og tryggingagjald., til 13:56:34| A gert 27 16:23
[prenta uppsett í dálka] 128. fundur, 130. lþ.

Fæðingar- og foreldraorlof og tryggingagjald, frh. 2. umr.

Stjfrv., 855. mál (hámarksgreiðslur, fjármögnun o.fl.). --- Þskj. 1312, nál. 1518 og 1519, brtt. 1531.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:41]

[13:38]

Jóhanna Sigurðardóttir (um atkvæðagreiðslu):


[13:39]

Ögmundur Jónasson (um atkvæðagreiðslu):


1. gr. samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GunnB, HÁs, HjÁ, JónK, KÓ, KHG, MÞH, MS, PHB, SI, SAÞ, SKK, SF, SP, VS, ÞKG.

20 þm. (AKG, ÁF, BjörgvS, BH, EMS, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, SJS, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, GÁS, GÁ, GÖg, GÖrl, HHj, JBjart, LB) fjarstaddir.

2.--3. gr. samþ. með 54 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 1519 samþ. með 54 shlj. atkv.

Brtt. 1531,1 felld með 31:23 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ÁF, BjörgvS, BH, EMS, GAK, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, SJS, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
AHB, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GunnB, HÁs, HjÁ, JónK, KÓ, KHG, MS, PHB, SI, SAÞ, SKK, SF, SP, VS, ÞKG.

9 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, GÁS, GÁ, GÖg, GÖrl, HHj, JBjart) fjarstaddir.

Brtt. 1531,2 felld með 31:23 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ÁF, BjörgvS, BH, EMS, GAK, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, SJS, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
AHB, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GunnB, HÁs, HjÁ, JónK, KÓ, KHG, MS, PHB, SI, SAÞ, SKK, SF, SP, VS, ÞKG.

9 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, GÁS, GÁ, GÖg, GÖrl, HHj, JBjart) fjarstaddir.

4. gr., 1. efnismgr., svo breytt, samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GunnB, HÁs, HjÁ, JónK, KÓ, KHG, MS, PHB, SI, SAÞ, SKK, SF, SP, VS, ÞKG.

23 þm. (AKG, ÁF, BjörgvS, BH, EMS, GAK, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, SJS, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

9 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, GÁS, GÁ, GÖg, GÖrl, HHj, JBjart) fjarstaddir.

4. gr., 2. efnismgr., samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GunnB, HÁs, HjÁ, JónK, KÓ, KHG, MS, PHB, SI, SAÞ, SKK, SF, SP, VS, ÞKG.

23 þm. (AKG, ÁF, BjörgvS, BH, EMS, GAK, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, SJS, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

9 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, GÁS, GÁ, GÖg, GÖrl, HHj, JBjart) fjarstaddir.

4. gr., 3. efnismgr., samþ. með 47:6 atkv. og sögðu

 já:
AHB, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, DJ, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GunnB, HÁs, HjÁ, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, KÓ, KHG, KLM, LB, MÞH, MS, MF, MÁ, RG, SI, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SF, SP, SJS, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ÁF, BH, JBjarn, KJúl, KolH, PHB.

1 þm. (AKG) greiddi ekki atkv.

9 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, GÁS, GÁ, GÖg, GÖrl, HHj, JBjart) fjarstaddir.

5 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[13:44]

Katrín Júlíusdóttir:


[13:45]

Pétur H. Blöndal:


[13:46]

Steingrímur J. Sigfússon:


[13:47]

Kolbrún Halldórsdóttir:


[13:49]

Jón Bjarnason:


4. gr., 4.--6. efnismgr., samþ. með 54 shlj. atkv.

4. gr., 7. efnismgr., samþ. með 32 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GunnB, HÁs, HjÁ, JónK, KÓ, KHG, MÞH, MS, PHB, SI, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SF, SP, VS, ÞKG.

21 þm. (AKG, ÁF, BjörgvS, BH, EMS, GAK, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, LB, MF, MÁ, RG, SJS, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddi ekki atkv.

10 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, DO, GÁS, GÁ, GÖg, GÖrl, HHj, JBjart) fjarstaddir.

4. gr., 8.--11. efnismgr., samþ. með 53 shlj. atkv.

Brtt. 1531,3 felld með 28:24 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ÁF, BH, EMS, GAK, HjÁ, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KHG, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, SJS, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
AHB, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GunnB, HÁs, JónK, KÓ, MS, PHB, SI, SAÞ, SKK, SF, SP, VS, ÞKG.

11 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, DO, GÁS, GÁ, GÖg, GÖrl, HHj, JBjart) fjarstaddir.

5.--7. gr. samþ. með 54 shlj. atkv.

8. gr., a-liður og fyrri efnismgr. b-liðar, samþ. með 54 shlj. atkv.

8. gr., síðari efnismgr. b-liðar, samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GunnB, HÁs, HjÁ, JónK, KÓ, KHG, MS, PHB, SI, SAÞ, SKK, SF, SP, VS, ÞKG.

21 þm. (AKG, BjörgvS, BH, EMS, GAK, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, MÞH, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, SJS, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddi ekki atkv.

11 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁF, ÁRJ, GÁS, GÁ, GÖg, GÖrl, HHj, JBjart, LB) fjarstaddir.

8. gr., c--d-liðir, samþ. með 53 shlj. atkv.

9. gr., a-liður og fyrri efnismgr. b-liðar, samþ. með 51 shlj. atkv.

9. gr., síðari efnismgr. b-liðar, samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GunnB, HÁs, HjÁ, JónK, KÓ, KHG, MS, PHB, SI, SAÞ, SKK, SF, SP, VS, ÞKG.

22 þm. (AKG, ÁF, BjörgvS, BH, EMS, GAK, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, GÁS, GÁ, GÖg, GÖrl, HHj, JBjart, ÖS) fjarstaddir.

9. gr., c--d-liðir, samþ. með 54 shlj. atkv.

10. gr. samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GunnB, HÁs, HjÁ, JónK, KÓ, KolH, KHG, MS, PHB, SI, SAÞ, SKK, SF, SP, VS, ÞKG, ÖS.

20 þm. (AKG, ÁF, BjörgvS, BH, EMS, GAK, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, GÁS, GÁ, GÖg, GÖrl, HHj, JBjart, SJS) fjarstaddir.

Brtt. 1531,4 felld með 31:23 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ÁF, BjörgvS, BH, EMS, GAK, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, SJS, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
AHB, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GunnB, HÁs, HjÁ, JónK, KÓ, KHG, MS, PHB, SI, SAÞ, SKK, SF, SP, VS, ÞKG.

9 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, GÁS, GÁ, GÖg, GÖrl, HHj, JBjart) fjarstaddir.

11.--12. gr. samþ. með 34:19 atkv. og sögðu

 já:
AHB, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GunnB, HÁs, HjÁ, JÁ, JónK, KÓ, KHG, MÞH, MS, PHB, SI, SAÞ, SKK, SF, SP, VS, ÞKG.
nei:
AKG, ÁF, BjörgvS, BH, EMS, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, SJS, ÞBack, ÖJ, ÖS.

10 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, GÁS, GÁ, GÖg, GÖrl, HHj, JBjart, LB) fjarstaddir.

13. gr. samþ. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GunnB, HÁs, HjÁ, JónK, KÓ, KHG, MS, PHB, SI, SAÞ, SKK, SF, SP, VS, ÞKG.

23 þm. (AKG, ÁF, BjörgvS, BH, EMS, GAK, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, SJS, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, DO, GÁS, GÁ, GÖg, GÖrl, HHj, JBjart) fjarstaddir.

14. gr. samþ. með 53 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 54 shlj. atkv.