2004-05-27 13:56:35# 130. lþ.#F 128.#2. fundur. Almannatryggingar og félagsleg aðstoð., til 14:05:10| A gert 14 15:11
[prenta uppsett í dálka] 128. fundur, 130. lþ.

Almannatryggingar og félagsleg aðstoð, frh. 2. umr.

Stjfrv., 341. mál (tryggingaráð, skipulag TR o.fl.). --- Þskj. 415, nál. 1536, 1574 og 1576, brtt. 1537 og 1575.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:58]

[13:57]

Þuríður Backman (um atkvæðagreiðslu):


Brtt. 1537,1 (ný 1. gr.) samþ. með 52 shlj. atkv.

Brtt. 1575,1 felld með 31:21 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ÁF, BjörgvS, BH, EMS, GAK, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, MÞH, MF, MÁ, SigurjÞ, SJS, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
AHB, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GunnB, HÁs, HjÁ, JónK, KÓ, KHG, MS, PHB, SI, SAÞ, SKK, SF, SP, VS, ÞKG.

11 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, GÁS, GÁ, GÖg, GÖrl, HHj, JBjart, LB, RG) fjarstaddir.

Brtt. 1537,2 (ný 2. gr.) samþ. með 45:5 atkv. og sögðu

 já:
AHB, AKG, ÁMagn, ÁMM, ÁF, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, BH, DJ, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GunnB, HÁs, HjÁ, JÁ, JGunn, JónK, KJúl, KÓ, KHG, KLM, LB, MS, MF, MÁ, PHB, SI, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SF, SP, VS, ÞKG, ÖS.
nei:
JBjarn, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ.

13 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, GAK, GÁS, GÁ, GÖg, GÖrl, HHj, JóhS, JBjart, MÞH, RG) fjarstaddir.

Brtt. 1537,3 (ný 3. gr.) samþ. með 46 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, AKG, ÁMagn, ÁMM, ÁF, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, BH, DJ, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GunnB, HÁs, HjÁ, JÁ, JGunn, JónK, KJúl, KÓ, KHG, KLM, MÞH, MS, MF, MÁ, PHB, SI, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SF, SP, VS, ÞKG, ÖS.

5 þm. (JBjarn, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, GÁS, GÁ, GÖg, GÖrl, HHj, JóhS, JBjart, LB, RG) fjarstaddir.

Brtt. 1537,4 (ný grein, verður 4. gr.) samþ. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, AKG, ÁMagn, ÁMM, ÁF, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, BH, DJ, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GunnB, HÁs, HjÁ, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, KJúl, KÓ, KHG, KLM, MÞH, MS, MF, MÁ, RG, SI, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SF, SP, VS, ÞKG, ÖS.

6 þm. (JBjarn, KolH, PHB, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, GÁS, GÁ, GÖg, GÖrl, HHj, JBjart, LB) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:00]

Pétur H. Blöndal:


Brtt. 1537,5 (ný 4. gr., verður 5. gr.) samþ. með 53 shlj. atkv.

5.--9. gr. (verða 6.--10. gr.) samþ. með 53 shlj. atkv.

Brtt. 1537,6 (ný grein, verður 11. gr.) samþ. með 54 shlj. atkv.

10.--15. gr. (verða 12.--17. gr.) samþ. með 52 shlj. atkv.

Brtt. 1537,7 (ný 16. gr., verður 18. gr.) samþ. með 53 shlj. atkv.

17.--22. gr. (verða 19.--24. gr.) samþ. með 53 shlj. atkv.

Brtt. 1537,8 samþ. með 53 shlj. atkv.

23. gr. (verður 25. gr.), svo breytt, samþ. með 53 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, AKG, ÁMagn, ÁMM, ÁF, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, BH, DJ, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GunnB, HÁs, HjÁ, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, KJúl, KÓ, KolH, KHG, KLM, LB, MÞH, MS, MF, MÁ, PHB, RG, SI, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SF, SP, SJS, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ.

1 þm. (ÖS) greiddi ekki atkv.

9 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, GÁS, GÁ, GÖg, GÖrl, HHj, JBjart) fjarstaddir.

24.--30. gr. (verða 26.--32. gr.) samþ. með 54 shlj. atkv.

Brtt. 1575,2 felld með 30:24 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ÁF, BjörgvS, BH, EMS, GAK, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KHG, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, SJS, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
AHB, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GunnB, HÁs, HjÁ, JónK, KÓ, MS, PHB, SI, SAÞ, SKK, SF, SP, VS, ÞKG.

9 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, GÁS, GÁ, GÖg, GÖrl, HHj, JBjart) fjarstaddir.

Brtt. 1537,9 (ný 31. gr., verður 33. gr.) samþ. með 54 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 53 shlj. atkv.