2004-05-27 14:15:40# 130. lþ.#F 128.#7. fundur. Verndun Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu., til 14:22:35| A gert 27 19:36
[prenta uppsett í dálka] 128. fundur, 130. lþ.

Verndun Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu, frh. 2. umr.

Stjfrv., 564. mál (heildarlög). --- Þskj. 843, nál. 1604.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:15]

1. gr. samþ. með 52 shlj. atkv.

2.--10. gr. samþ. með 51 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 1604,1 samþ. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, AKG, ÁMagn, ÁMM, ÁF, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, DJ, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GunnB, HÁs, HjÁ, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, KJúl, KÓ, KHG, KLM, MÞH, MS, MF, MÁ, PHB, RG, SI, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SF, SP, VS, ÞKG, ÖS.

5 þm. (JBjarn, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, BH, GÁS, GÁ, GÖg, GÖrl, HHj, JBjart, LB) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:16]

Kolbrún Halldórsdóttir:


11. gr., svo breytt, samþ. með 45:1 atkv. og sögðu

 já:
AHB, AKG, ÁMagn, ÁMM, ÁF, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, DJ, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GunnB, HÁs, HjÁ, JÁ, JGunn, JónK, KJúl, KÓ, KHG, KLM, MÞH, MS, MF, MÁ, PHB, RG, SI, SAÞ, SKK, SF, SP, VS, ÞKG, ÖS.
nei:
ÞBack.

4 þm. (JBjarn, KolH, SJS, ÖJ) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, BH, GÁS, GÁ, GÖg, GÖrl, HHj, JóhS, JBjart, LB, SigurjÞ) fjarstaddir.

Ákvæði til brb. I og II samþ. með 53 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 1604,2 (ákv. til brb. III falli brott) samþ. með 54 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, AKG, ÁMagn, ÁMM, ÁF, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, BH, DJ, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GunnB, HÁs, HjÁ, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, KJúl, KÓ, KolH, KHG, KLM, LB, MÞH, MS, MF, MÁ, PHB, RG, SI, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SF, SP, SJS, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ, ÖS.

9 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, GÁS, GÁ, GÖg, GÖrl, HHj, JBjart) fjarstaddir.

4 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:18]

Steingrímur J. Sigfússon:


[14:20]

Mörður Árnason:


[14:20]

Kolbrún Halldórsdóttir:


[14:21]

Umhverfisráðherra (Siv Friðleifsdóttir):


Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 53 shlj. atkv.