2004-05-27 14:22:36# 130. lþ.#F 128.#8. fundur. Stjórn fiskveiða., til 14:34:03| A gert 27 18:37
[prenta uppsett í dálka] 128. fundur, 130. lþ.

Stjórn fiskveiða, frh. 2. umr.

Stjfrv., 996. mál (sóknardagar báta, krókaaflamark o.fl.). --- Þskj. 1664, nál. 1776 og 1803, brtt. 1777 og 1804.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:31]

[14:22]

Jóhann Ársælsson (um atkvæðagreiðslu):


[14:24]

Jón Bjarnason (um atkvæðagreiðslu):


[14:26]

Guðjón Hjörleifsson (um atkvæðagreiðslu):


[14:27]

Magnús Þór Hafsteinsson (um atkvæðagreiðslu):


[14:29]

Hjálmar Árnason (um atkvæðagreiðslu):


[14:30]

Sigurjón Þórðarson (um atkvæðagreiðslu):


Brtt. 1777,1 (1. gr. falli brott) samþ. með 47:3 atkv. og sögðu

 já:
AHB, AKG, ÁMagn, ÁMM, ÁF, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, BH, DJ, DO, DrH, EKG, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GunnB, HÁs, HjÁ, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, KJúl, KÓ, KolH, KHG, KLM, LB, MS, PHB, RG, SI, SAÞ, SKK, SF, SP, SJS, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
GAK, MÞH, SigurjÞ.

1 þm. (EOK) greiddi ekki atkv.

12 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, EMS, GÁS, GÁ, GÖg, GÖrl, HHj, JBjart, MF, MÁ) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:31]

Jóhann Ársælsson:


Brtt. 1804,1 kölluð aftur.

2. gr. (verður 1. gr.) samþ. með 42:6 atkv. og sögðu

 já:
AHB, AKG, ÁMagn, ÁMM, ÁF, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, BH, DJ, DO, DrH, EKG, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GunnB, HÁs, HjÁ, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, KJúl, KÓ, KHG, KLM, MS, PHB, RG, SI, SAÞ, SKK, SF, SP, SJS, VS, ÞKG, ÖS.
nei:
GAK, JBjarn, KolH, MÞH, SigurjÞ, ÞBack.

1 þm. (EOK) greiddi ekki atkv.

14 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, EMS, GÁS, GÁ, GÖg, GÖrl, HHj, JBjart, LB, MF, MÁ, ÖJ) fjarstaddir.

Brtt. 1804,2 kölluð aftur.

Brtt. 1777,2 (ný 3. gr., verður 2. gr.) samþ. með 30:20 atkv. og sögðu

 já:
AHB, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DO, DrH, EKG, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GunnB, HÁs, HjÁ, JónK, KÓ, KHG, MS, PHB, SI, SAÞ, SKK, SF, SP, VS, ÞKG.
nei:
AKG, ÁF, BjörgvS, BH, GAK, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, LB, MÞH, RG, SigurjÞ, SJS, ÞBack, ÖJ, ÖS.

1 þm. (EOK) greiddi ekki atkv.

12 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, EMS, GÁS, GÁ, GÖg, GÖrl, HHj, JBjart, MF, MÁ) fjarstaddir.

4. gr. (verður 3. gr.) samþ. með 41:4 atkv. og sögðu

 já:
AHB, AKG, ÁMagn, ÁMM, ÁF, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, BH, DJ, DO, DrH, EKG, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GunnB, HÁs, HjÁ, JÁ, JGunn, JónK, KJúl, KÓ, KolH, KHG, KLM, MS, PHB, RG, SI, SAÞ, SKK, SF, SP, SJS, VS, ÞKG.
nei:
GAK, LB, MÞH, SigurjÞ.

1 þm. (EOK) greiddi ekki atkv.

17 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, EMS, GÁS, GÁ, GÖg, GÖrl, HHj, JóhS, JBjarn, JBjart, MF, MÁ, ÞBack, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 47:1 atkv. og sögðu

 já:
AHB, AKG, ÁMagn, ÁMM, ÁF, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, BH, DJ, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GunnB, HÁs, HjÁ, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, KJúl, KÓ, KolH, KHG, KLM, LB, MS, PHB, RG, SI, SAÞ, SKK, SF, SP, SJS, VS, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
SigurjÞ.

15 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, EMS, GAK, GÁS, GÁ, GÖg, GÖrl, HHj, JBjart, MÞH, MF, MÁ, ÞKG) fjarstaddir.