2004-05-27 14:38:02# 130. lþ.#F 128.#14. fundur. Norðurlandasamningur um almannatryggingar., til 14:38:35| A gert 14 15:11
[prenta uppsett í dálka] 128. fundur, 130. lþ.

Norðurlandasamningur um almannatryggingar, frh. 3. umr.

Stjfrv., 948. mál. --- Þskj. 1442.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:38]

Frv. samþ. með 52 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, AKG, ÁMagn, ÁMM, ÁF, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, BH, DJ, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GunnB, HÁs, HjÁ, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, KJúl, KÓ, KolH, KHG, KLM, MÞH, MS, MÁ, PHB, RG, SI, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SF, SP, SJS, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ, ÖS.

11 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, GÁS, GÁ, GÖg, GÖrl, HHj, JBjart, LB, MF) fjarstaddir.