2004-05-27 14:43:56# 130. lþ.#F 128.#19. fundur. Umferðarlög., til 14:51:04| A gert 27 19:36
[prenta uppsett í dálka] 128. fundur, 130. lþ.

Umferðarlög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 464. mál (öryggi barna, gjöld, EES-reglur o.fl.). --- Þskj. 672, nál. 1581, brtt. 1582.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:44]

Brtt. 1582,1 samþ. með 53 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 52 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 50 shlj. atkv.

Brtt. 1582,2 samþ. með 51 shlj. atkv.

3. gr., svo breytt, samþ. með 51 shlj. atkv.

4. gr., a-liður, samþ. með 49 shlj. atkv.

4. gr., b-liður, samþ. með 43 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, AKG, ÁMagn, ÁMM, ÁF, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, BH, DJ, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GAK, GÞÞ, GHall, GunnB, HÁs, HjÁ, JGunn, JónK, KÓ, KHG, LB, MÞH, MS, MÁ, PHB, RG, SI, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SF, SP, VS, ÞKG, ÖS.

7 þm. (JÁ, JóhS, JBjarn, KJúl, KolH, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, GHj, GÁS, GÁ, GÖg, GÖrl, HHj, JBjart, KLM, MF, SJS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:46]

Þuríður Backman:


Brtt. 1582,3 samþ. með 50 shlj. atkv.

5. gr., svo breytt, samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. 1582,4 samþ. með 52 shlj. atkv.

6. gr., svo breytt, samþ. með 51 shlj. atkv.

7. gr. samþ. með 51 shlj. atkv.

Brtt. 1582,5 samþ. með 52 shlj. atkv.

8. gr., svo breytt, samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, ÁMagn, ÁMM, ÁF, BÁ, BjarnB, BjörgvS, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GunnB, HÁs, HjÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, KÓ, KolH, KHG, KLM, LB, MÞH, MS, MÁ, PHB, RG, SI, SAÞ, SKK, SF, SP, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ, ÖS.

7 þm. (AKG, BJJ, DJ, EMS, GAK, JÁ, KJúl) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, GÁS, GÁ, GÖg, GÖrl, HHj, JBjart, MF, SigurjÞ, SJS) fjarstaddir.

Brtt. 1582,6 (ný grein, verður 9. gr.) samþ. með 53 shlj. atkv.

9. gr. (verður 10. gr.) samþ. með 50 shlj. atkv.

Brtt. 1582,7 (ný 10. gr., verður 11. gr.) samþ. með 50 shlj. atkv.

Brtt. 1582,8 (ný grein, verður 12. gr.) samþ. með 51 shlj. atkv.

Brtt. 1582,9 (ný 11. gr., verður 13. gr.) samþ. með 52 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, AKG, ÁMagn, ÁMM, ÁF, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, BH, DJ, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GunnB, HÁs, HjÁ, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, KJúl, KÓ, KolH, KHG, KLM, LB, MÞH, MS, PHB, RG, SI, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SF, SP, SJS, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ, ÖS.

1 þm. (MÁ) greiddi ekki atkv.

10 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, GÁS, GÁ, GÖg, GÖrl, HHj, JBjart, MF) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 50 shlj. atkv.