2004-05-27 14:52:00# 130. lþ.#F 128.#21. fundur. Sædýrasafn á höfuðborgarsvæðinu., til 14:53:02| A gert 27 19:36
[prenta uppsett í dálka] 128. fundur, 130. lþ.

Sædýrasafn á höfuðborgarsvæðinu, frh. síðari umr.

Þáltill. LMR og GunnB, 277. mál. --- Þskj. 313, nál. 1551.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:52]

Brtt. í nál. 1551,1 (ný tillgr.) samþ. með 53 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 1551,2 (ný fyrirsögn) samþ. með 53 shlj. atkv.

Till., svo breytt, samþ. með 51 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ÁMagn, ÁMM, ÁF, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, BH, DJ, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GunnB, HÁs, HjÁ, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, KJúl, KÓ, KolH, KHG, KLM, MÞH, MS, MÁ, PHB, RG, SI, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SF, SP, SJS, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ, ÖS.

12 þm. (AHB, ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, GÁS, GÁ, GÖg, GÖrl, HHj, JBjart, LB, MF) fjarstaddir.