2004-05-27 14:53:03# 130. lþ.#F 128.#22. fundur. Skipulag sjóbjörgunarmála., til 14:53:48| A gert 27 19:36
[prenta uppsett í dálka] 128. fundur, 130. lþ.

Skipulag sjóbjörgunarmála, frh. síðari umr.

Þáltill. JÁ o.fl., 335. mál. --- Þskj. 401, nál. 1566.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:53]

Brtt. í nál. 1566 samþ. með 52 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Till., svo breytt, samþ. með 52 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, AKG, ÁMagn, ÁMM, ÁF, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, BH, DJ, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GunnB, HjÁ, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, KJúl, KÓ, KolH, KHG, KLM, LB, MÞH, MS, MÁ, PHB, RG, SI, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SF, SP, SJS, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ, ÖS.

11 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, GÁS, GÁ, GÖg, GÖrl, HÁs, HHj, JBjart, MF) fjarstaddir.