2004-05-27 14:54:18# 130. lþ.#F 128.#24. fundur. Þjóðgarðurinn á Þingvöllum., til 15:01:02| A gert 27 18:37
[prenta uppsett í dálka] 128. fundur, 130. lþ.

Þjóðgarðurinn á Þingvöllum, frh. 2. umr.

Stjfrv., 868. mál. --- Þskj. 1326, nál. 1655, brtt. 1656 og 1772.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:54]

Brtt. 1656,1 samþ. með 53 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 53 shlj. atkv.

Brtt. 1772,1 felld með 32:14 atkv. og sögðu

 já:
AKG, BjörgvS, GAK, JÁ, JBjarn, KolH, LB, MÞH, RG, SigurjÞ, SJS, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
AHB, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GunnB, HÁs, HjÁ, JónK, KJúl, KÓ, KHG, MS, PHB, SI, SAÞ, SKK, SF, SP, VS, ÞKG.

1 þm. (MÁ) greiddi ekki atkv.

16 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁF, ÁRJ, BH, EMS, GÁS, GÁ, GÖg, GÖrl, HHj, JóhS, JGunn, JBjart, KLM, MF) fjarstaddir.

Brtt. 1656,2 (að síðasta málslið) samþ. með 51 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, ÁMagn, ÁMM, ÁF, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, BH, DJ, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GunnB, HÁs, HjÁ, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, KJúl, KÓ, KolH, KHG, KLM, LB, MÞH, MS, PHB, RG, SI, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SF, SP, SJS, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ, ÖS.

2 þm. (AKG, MÁ) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, GÁS, GÁ, GÖg, GÖrl, HHj, JBjart, MF) fjarstaddir.

Brtt. 1656,2 (síðasti málsliður) samþ. með 45:6 atkv. og sögðu

 já:
AHB, ÁMagn, ÁMM, ÁF, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, BH, DJ, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GunnB, HÁs, HjÁ, JGunn, JónK, KJúl, KÓ, KHG, KLM, LB, MÞH, MS, PHB, RG, SI, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SF, SP, SJS, VS, ÞKG, ÖJ, ÖS.
nei:
AKG, BjörgvS, JÁ, JóhS, KolH, MÁ.

2 þm. (JBjarn, ÞBack) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, GÁS, GÁ, GÖg, GÖrl, HHj, JBjart, MF) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:57]

Mörður Árnason:


2. gr., svo breytt, samþ. með 49 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, AKG, ÁMagn, ÁMM, ÁF, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, BH, DJ, DO, DrH, EKG, EMS, GHH, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GunnB, HÁs, HjÁ, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, KJúl, KÓ, KolH, KHG, KLM, MÞH, MS, PHB, RG, SI, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SF, SP, SJS, VS, ÞKG, ÞBack, ÖS.

1 þm. (MÁ) greiddi ekki atkv.

13 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, EOK, GÁS, GÁ, GÖg, GÖrl, HHj, JBjart, LB, MF, ÖJ) fjarstaddir.

3. gr. samþ. með 52 shlj. atkv.

Brtt. 1656,3 (ný grein, verður 4. gr.) samþ. með 53 shlj. atkv.

4.--9. gr. (verða 5.--10. gr.) samþ. með 52 shlj. atkv.

Brtt. 1772,2 felld með 33:14 atkv. og sögðu

 já:
AKG, BjörgvS, GAK, JÁ, JBjarn, KolH, LB, MÞH, RG, SigurjÞ, SJS, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
AHB, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GunnB, HÁs, HjÁ, JónK, KÓ, KHG, MS, MÁ, PHB, SI, SAÞ, SKK, SF, SP, VS, ÞKG.

1 þm. (BH) greiddi ekki atkv.

15 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁF, ÁRJ, GÁS, GÁ, GÖg, GÖrl, HHj, JóhS, JGunn, JBjart, KJúl, KLM, MF) fjarstaddir.

Brtt. 1656,4 samþ. með 51 shlj. atkv.

Ákvæði til brb., svo breytt, samþ. með 50 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 51 shlj. atkv.