2004-05-28 14:27:00# 130. lþ.#F 130.#9. fundur. Jarðalög., til 14:36:10| A gert 1 14:23
[prenta uppsett í dálka] 130. fundur, 130. lþ.

Jarðalög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 783. mál (heildarlög). --- Þskj. 1194, nál. 1753 og 1802, brtt. 1754.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:33]

[14:27]

Drífa Hjartardóttir (um atkvæðagreiðslu):


[14:28]

Jón Bjarnason (um atkvæðagreiðslu):


[14:31]

Landbúnaðarráðherra (Guðni Ágústsson) (um atkvæðagreiðslu):


Till. í nál. 1802 um að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar felld með 47:3 atkv. og sögðu

 já:
JBjarn, ÞBack, ÖJ.
nei:
AHB, AKG, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, BH, DJ, DO, DrH, EKG, EMS, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖg, GunnB, GÖrl, HÁs, HjÁ, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, KJúl, KÓ, KHG, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, PHB, SI, SKK, SigurjÞ, SF, SP, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.

13 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, EOK, GHH, GÁS, HHj, JBjart, KolH, MS, RG, SAÞ, SJS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:33]

Guðjón A. Kristjánsson:


1. gr. samþ. með 46 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, AKG, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, BH, DJ, DO, DrH, EKG, EMS, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖg, GunnB, GÖrl, HÁs, HjÁ, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, KJúl, KÓ, KHG, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, PHB, SI, SKK, SigurjÞ, SF, SP, VS, ÞKG, ÞSveinb.

3 þm. (JBjarn, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, EOK, GHH, GÁS, HHj, JBjart, KolH, MS, RG, SAÞ, SJS, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1754,1 samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, AKG, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, BH, DJ, DO, DrH, EKG, EMS, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖg, GunnB, GÖrl, HÁs, HjÁ, JÁ, JGunn, JónK, KJúl, KÓ, KHG, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, PHB, SI, SKK, SigurjÞ, SF, SP, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.

3 þm. (JBjarn, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, EOK, GHH, GÁS, HHj, JóhS, JBjart, KolH, MS, RG, SAÞ, SJS) fjarstaddir.

2. gr., svo breytt, samþ. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, AKG, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, BH, DJ, DO, DrH, EKG, EMS, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖg, GunnB, GÖrl, HÁs, HjÁ, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, KJúl, KÓ, KHG, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, PHB, SI, SKK, SigurjÞ, SF, SP, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.

3 þm. (JBjarn, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, EOK, GHH, GÁS, HHj, JBjart, KolH, MS, RG, SAÞ, SJS) fjarstaddir.

3.--5. gr. samþ. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, AKG, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, BH, DJ, DO, DrH, EKG, EMS, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖg, GunnB, GÖrl, HÁs, HjÁ, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, KJúl, KÓ, KHG, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, PHB, SI, SKK, SigurjÞ, SF, SP, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.

3 þm. (JBjarn, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, EOK, GHH, GÁS, HHj, JBjart, KolH, MS, RG, SAÞ, SJS) fjarstaddir.

Brtt. 1754,2--33 (nýjar og breyttar greinar og greinar falli brott) samþ. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, AKG, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, BH, DJ, DO, DrH, EKG, EMS, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖg, GunnB, GÖrl, HÁs, HjÁ, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, KJúl, KÓ, KHG, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, PHB, SI, SKK, SigurjÞ, SF, SP, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.

3 þm. (JBjarn, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, EOK, GHH, GÁS, HHj, JBjart, KolH, MS, RG, SAÞ, SJS) fjarstaddir.

6.--68. gr. (verða 6.--52. gr.), svo breyttar, samþ. með 46 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, AKG, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, DJ, DO, DrH, EKG, EMS, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖg, GunnB, GÖrl, HÁs, HjÁ, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, KJúl, KÓ, KHG, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, PHB, SI, SKK, SigurjÞ, SF, SP, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.

3 þm. (JBjarn, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, BH, EOK, GHH, GÁS, HHj, JBjart, KolH, MS, RG, SAÞ, SJS) fjarstaddir.

69.--73. gr. (verða 53.--57. gr.) samþ. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, AKG, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, BH, DJ, DO, DrH, EKG, EMS, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖg, GunnB, GÖrl, HÁs, HjÁ, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, KJúl, KÓ, KHG, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, PHB, SI, SKK, SigurjÞ, SF, SP, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.

3 þm. (JBjarn, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, EOK, GHH, GÁS, HHj, JBjart, KolH, MS, RG, SAÞ, SJS) fjarstaddir.

Ákvæði til brb. I--IV samþ. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, AKG, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, BH, DJ, DO, DrH, EKG, EMS, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖg, GunnB, GÖrl, HÁs, HjÁ, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, KJúl, KÓ, KHG, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, PHB, SI, SKK, SigurjÞ, SF, SP, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.

3 þm. (JBjarn, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, EOK, GHH, GÁS, HHj, JBjart, KolH, MS, RG, SAÞ, SJS) fjarstaddir.

Brtt. 1754,34 (nýtt ákv. til brb., verður ákv. til brb. V) samþ. með 46 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, AKG, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, BH, DJ, DO, DrH, EKG, EMS, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖg, GunnB, GÖrl, HÁs, HjÁ, JÁ, JGunn, JónK, KJúl, KÓ, KHG, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, PHB, SI, SKK, SigurjÞ, SF, SP, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.

3 þm. (JBjarn, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, EOK, GHH, GÁS, HHj, JóhS, JBjart, KolH, MS, RG, SAÞ, SJS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 48 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, AKG, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, BH, DJ, DO, DrH, EKG, EMS, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖg, GunnB, GÖrl, HÁs, HjÁ, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, KJúl, KÓ, KHG, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, PHB, SI, SKK, SigurjÞ, SF, SP, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖS.

2 þm. (JBjarn, ÖJ) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, EOK, GHH, GÁS, HHj, JBjart, KolH, MS, RG, SAÞ, SJS) fjarstaddir.