2004-05-28 15:01:17# 130. lþ.#F 130.#20. fundur. Lyfjalög., til 15:03:03| A gert 1 14:23
[prenta uppsett í dálka] 130. fundur, 130. lþ.

Lyfjalög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 880. mál (lyfjaverð og greiðsluþátttaka almannatrygginga). --- Þskj. 1806.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:02]

Frv. samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, AKG, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjörgvS, BBj, BH, DJ, DO, DrH, EKG, EMS, GHj, GAK, GHall, GÁ, GunnB, GÖrl, HÁs, HjÁ, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, KJúl, KÓ, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, PHB, SI, SKK, SigurjÞ, SF, SP, VS, ÞKG, ÖS.

5 þm. (BjarnB, GÞÞ, JBjarn, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, EOK, GHH, GÁS, GÖg, HHj, JBjart, KolH, KHG, MS, RG, SAÞ, SJS, ÞSveinb) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[15:01]

Þuríður Backman: