2004-05-28 15:04:29# 130. lþ.#F 130.#24. fundur. Flugmálaáætlun og fjáröflun til flugmála., til 15:04:42| A gert 1 14:23
[prenta uppsett í dálka] 130. fundur, 130. lþ.

Flugmálaáætlun og fjáröflun til flugmála, frh. 3. umr.

Stjfrv., 947. mál (flugvallaskattur). --- Þskj. 1821.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:04]

Frv. samþ. með 48 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, AKG, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, BH, DJ, DO, DrH, EKG, EMS, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖg, GunnB, GÖrl, HÁs, HjÁ, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, KJúl, KÓ, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, PHB, SI, SKK, SigurjÞ, SF, SP, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ, ÖS.

15 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, EOK, GHH, GÁS, HHj, JBjart, KolH, KHG, MS, RG, SAÞ, SJS, ÞSveinb) fjarstaddir.