2004-05-28 15:05:25# 130. lþ.#F 130.#26. fundur. Þjóðgarðurinn á Þingvöllum., til 15:05:38| A gert 1 14:23
[prenta uppsett í dálka] 130. fundur, 130. lþ.

Þjóðgarðurinn á Þingvöllum, frh. 3. umr.

Stjfrv., 868. mál. --- Þskj. 1826.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:05]

Frv. samþ. með 48 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, AKG, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, BH, DJ, DO, DrH, EKG, EMS, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖg, GunnB, GÖrl, HÁs, HjÁ, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, KJúl, KÓ, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, PHB, SI, SKK, SigurjÞ, SF, SP, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ, ÖS.

15 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, EOK, GHH, GÁS, HHj, JBjart, KolH, KHG, MS, RG, SAÞ, SJS, ÞSveinb) fjarstaddir.