2004-05-28 20:22:26# 130. lþ.#F 131.#12. fundur. Jarðalög., til 20:23:02| A gert 2 9:38
[prenta uppsett í dálka] 131. fundur, 130. lþ.

Jarðalög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 783. mál (heildarlög). --- Þskj. 1846, brtt. 1865.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[20:22]

Brtt. 1865 samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, AKG, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, BH, DJ, DO, DrH, EKG, EMS, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖg, GunnB, GÖrl, HjÁ, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, KÓ, KHG, KLM, LB, MÞH, MÁ, PHB, SI, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SP, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.

4 þm. (JBjarn, KolH, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, EOK, GHH, GÁS, HÁs, HHj, JónK, JBjart, MS, MF, RG, SF, SJS) fjarstaddir.

Frv., svo breytt, samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, AKG, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, BH, DJ, DO, DrH, EKG, EMS, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖg, GunnB, GÖrl, HjÁ, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, KÓ, KHG, KLM, LB, MÞH, MÁ, PHB, SI, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SP, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.

4 þm. (JBjarn, KolH, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, EOK, GHH, GÁS, HÁs, HHj, JónK, JBjart, MS, MF, RG, SF, SJS) fjarstaddir.