2004-05-28 20:24:36# 130. lþ.#F 131.#15. fundur. Olíugjald og kílómetragjald o.fl., til 20:24:53| A gert 2 9:38
[prenta uppsett í dálka] 131. fundur, 130. lþ.

Olíugjald og kílómetragjald o.fl., frh. 3. umr.

Stjfrv., 849. mál (heildarlög). --- Þskj. 1847.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[20:24]

Frv. samþ. með 26 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DO, DrH, EKG, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HjÁ, KÓ, KHG, PHB, SI, SAÞ, SKK, SP, VS, ÞKG.

20 þm. (AKG, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÖrl, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, LB, MÞH, MÁ, SigurjÞ, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, EOK, GHH, GÁS, GÖg, HÁs, HHj, JÁ, JónK, JBjart, MS, MF, RG, SF, SJS) fjarstaddir.