2004-05-28 20:26:06# 130. lþ.#F 131.#18. fundur. Jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku., til 20:26:19| A gert 2 9:38
[prenta uppsett í dálka] 131. fundur, 130. lþ.

Jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku, frh. 3. umr.

Stjfrv., 747. mál. --- Þskj. 1863.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[20:26]

Frv. samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AHB, AKG, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, BH, DJ, DO, DrH, EKG, EMS, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖg, GunnB, GÖrl, HjÁ, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, KÓ, KHG, KLM, LB, MÞH, MÁ, PHB, SI, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SP, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.

4 þm. (JBjarn, KolH, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, EOK, GHH, GÁS, HÁs, HHj, JónK, JBjart, MS, MF, RG, SF, SJS) fjarstaddir.