Útbýting 130. þingi, 125. fundi 2004-05-25 16:17:08, gert 26 10:56

Afdrif hælisleitenda, 376. mál, skýrsla dómsmrh., þskj. 1714.

Búnaðarfræðsla, 879. mál, nál. 1. minni hluta landbn., þskj. 1770.

Veiting ríkisborgararéttar, 1004. mál, frv. allshn., þskj. 1769.

Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum, 594. mál, nál. umhvn., þskj. 1767; brtt. umhvn., þskj. 1768.