2004-07-07 14:55:00# 130. lþ.#F 134.#1. fundur. Útvarpslög og samkeppnislög., til 15:03:31| A gert 7 16:24
[prenta uppsett í dálka] 134. fundur, 130. lþ.

Útvarpslög og samkeppnislög, frh. 1. umr.

Stjfrv., 1011. mál. --- Þskj. 1891.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:02]

[14:55]

Guðmundur Árni Stefánsson (um atkvæðagreiðslu):


Frv. vísað til 2. umr. með 29 shlj. atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

 já:
JónK, JBjart, KHG, MS, SAÞ, SKK, SF, StB, ÞKG, HBl, ArnbS, KÓ, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, ÁMöl, DrH, EKG, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, HÁs, HjÁ, SP.

25 þm. (JÁ, JBjarn, JGunn, ÁF, KolH, LB, MÞH, MF, MÁ, SigurjÞ, SJS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS, AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, HHj) greiddu ekki atkv.

9 þm. (JóhS, KLM, PHB, RG, VS, DJ, DO, GunnB, GÖrl) fjarstaddir.

Frv. vísað til allshn. án atkvgr.