2004-07-21 20:18:23# 130. lþ.#F 136.#1. fundur. Útvarpslög og samkeppnislög., til 20:43:49| A gert 22 8:53
[prenta uppsett í dálka] 136. fundur, 130. lþ.

Útvarpslög og samkeppnislög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 1011. mál (eignarhald á fjölmiðlum, brottfall eldri laga o.fl.). --- Þskj. 1891, nál. 1894 og 1898, brtt. 1895.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[20:24]

1. gr., a-liður, samþ. með 31 shlj. atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

 já:
GHall, GunnB, HjÁ, JBjart, KHG, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, VS, ÞKG, ArnbS, KÓ, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, ÁMöl, DrH, EKG, EOK, LMR, GHj, GÞÞ, HBl.

28 þm. (GÁS, GÖg, GÖrl, HHj, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, ÁF, KolH, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, SJS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS, AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, GAK) greiddu ekki atkv.

4 þm. (GÁ, HÁs, JónK, EMS) fjarstaddir.

Brtt. 1895,1 (b-liður 1. gr. falli brott) samþ. með 31 shlj. atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

 já:
EOK, LMR, GHj, GÞÞ, GHall, GunnB, HjÁ, JBjart, KHG, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, VS, ÞKG, ArnbS, KÓ, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, ÁMöl, DrH, EKG, HBl.

28 þm. (GAK, GÁS, GÖg, GÖrl, HHj, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, ÁF, KolH, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, SJS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS, AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH) greiddu ekki atkv.

4 þm. (EMS, GÁ, HÁs, JónK) fjarstaddir.

Brtt. 1895,2 (2. gr. falli brott) samþ. með 31 shlj. atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

 já:
JBjart, KHG, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, VS, ÞKG, ArnbS, KÓ, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, ÁMöl, DrH, EKG, EOK, LMR, GHj, GÞÞ, GHall, GunnB, HjÁ, HBl.

28 þm. (JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, ÁF, KolH, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, SJS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS, AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, GAK, GÁS, GÖg, GÖrl, HHj) greiddu ekki atkv.

4 þm. (JónK, EMS, GÁ, HÁs) fjarstaddir.

3. gr. (verður 2. gr.) samþ. með 31 shlj. atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

 já:
GHall, GunnB, HjÁ, JBjart, KHG, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, VS, ÞKG, ArnbS, KÓ, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, ÁMöl, DrH, EKG, EOK, LMR, GHj, GÞÞ, HBl.

28 þm. (GÁS, GÖg, GÖrl, HHj, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, ÁF, KolH, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, SJS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS, AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, GAK) greiddu ekki atkv.

4 þm. (GÁ, HÁs, JónK, EMS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[20:38]

Guðjón A. Kristjánsson:


Brtt. 1895,3 (ný 4. gr., verður 3. gr.) samþ. með 31 shlj. atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

 já:
JBjart, KHG, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, VS, ÞKG, ArnbS, KÓ, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, ÁMöl, DrH, EKG, EOK, LMR, GHj, GÞÞ, GHall, GunnB, HjÁ, HBl.

28 þm. (JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, ÁF, KolH, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, SJS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS, AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, GAK, GÁS, GÖg, GÖrl, HHj) greiddu ekki atkv.

4 þm. (JónK, EMS, GÁ, HÁs) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 32 shlj. atkv.