2003-12-02 13:50:20# 130. lþ.#F 39.#3. fundur. Talnagetraunir., til 13:51:15| A gert 4 9:52
[prenta uppsett í dálka] 39. fundur, 130. lþ.

Talnagetraunir, frh. 2. umr.

Stjfrv., 141. mál (framlenging rekstrarleyfis). --- Þskj. 141, nál. 410.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:50]

1. gr. samþ. með 58:1 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁI, ÁMagn, ÁMM, ÁF, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjörgvS, BBj, DJ, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÁS, GÁ, GÖg, GunnB, HBl, HHj, HjÁ, HlH, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, JBjart, KJúl, KÓ, KolH, KHG, KLM, MS, MÁ, PHB, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SigurlS, SÞorg, SF, SP, StB, VF, VS, ÞBack, ÖB, ÖS.
nei:
GMJ.

4 þm. (BjarnB, BH, GHj, LB) fjarstaddir.

2.--3. gr. samþ. með 58 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 60 shlj. atkv.