2003-12-05 13:35:23# 130. lþ.#F 43.#8. fundur. Talnagetraunir., til 13:35:42| A gert 9 13:42
[prenta uppsett í dálka] 43. fundur, 130. lþ.

Talnagetraunir, frh. 3. umr.

Stjfrv., 141. mál (framlenging rekstrarleyfis). --- Þskj. 141.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:35]

Frv. samþ. með 55 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMagn, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, BH, DJ, DrH, EKG, EMS, GHH, GMJ, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GÁS, GÁ, GÖg, GunnB, GÖrl, HBl, HjÁ, HlH, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, KJúl, KÓ, KolH, KHG, KLM, LB, MS, MÁ, PHB, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SF, SP, StB, VF, VS, ÞBack, ÖB.

8 þm. (ÁF, EOK, GÓJ, HHj, JÁ, JBjart, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.