2003-12-05 13:46:21# 130. lþ.#F 43.#2. fundur. Fjárlög 2004., til 14:54:28| A gert 5 16:31
[prenta uppsett í dálka] 43. fundur, 130. lþ.

Fjárlög 2004, frh. 3. umr.

Stjfrv., 1. mál. --- Þskj. 466, frhnál. 537, 566 og 567, brtt. 538, 541, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 560, 561, 563, 564, 565 og 580.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:55]

[13:47]

Einar Már Sigurðarson (um atkvæðagreiðslu):


[13:49]

Landbúnaðarráðherra (Guðni Ágústsson) (um atkvæðagreiðslu):


[13:50]

Jón Bjarnason (um atkvæðagreiðslu):


[13:53]

Guðjón A. Kristjánsson (um atkvæðagreiðslu):


Brtt. 560,1 felld með 32:23 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ÁÓÁ, ÁF, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GMJ, GAK, GÁS, GÖg, GÖrl, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, KLM, LB, MÁ, SigurjÞ, VF, ÖB.
nei:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, GHH, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JónK, KÓ, KHG, MS, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SP, StB, VS.

5 þm. (HlH, JBjarn, KolH, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

3 þm. (EOK, JBjart, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[13:54]

Helgi Hjörvar:


Brtt. 580,1 samþ. með 59 shlj. atkv.

Brtt. 560,2--3 felld með 31:24 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ÁÓÁ, ÁF, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GMJ, GAK, GÁS, GÖg, GÖrl, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, KLM, LB, MÁ, SAÞ*, SigurjÞ, VF, ÖB.
nei:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, GHH, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JónK, KÓ, KHG, MS, PHB, SKK, SÞorg, SF, SP, StB, VS.

5 þm. (HlH, JBjarn, KolH, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

3 þm. (EOK, JBjart, ÖS) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði að segja nei.]

Brtt. 580,2 samþ. með 60 shlj. atkv.

Brtt. 555,1--2 felld með 32:28 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ÁÓÁ, ÁF, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GMJ, GAK, GÁS, GÖg, GÖrl, HHj, HlH, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, LB, MÁ, SigurjÞ, VF, ÞBack, ÖJ, ÖB.
nei:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, GHH, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JónK, KÓ, KHG, MS, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SP, StB, VS.

3 þm. (EOK, JBjart, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 560,4 felld með 32:28 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ÁÓÁ, ÁF, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GMJ, GAK, GÁS, GÖg, GÖrl, HHj, HlH, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, LB, MÁ, SigurjÞ, VF, ÞBack, ÖJ, ÖB.
nei:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, GHH, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JónK, KÓ, KHG, MS, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SP, StB, VS.

3 þm. (EOK, JBjart, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[13:58]

Katrín Júlíusdóttir:


Brtt. 555,3 felld með 32:28 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ÁÓÁ, ÁF, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GMJ, GAK, GÁS, GÖg, GÖrl, HHj, HlH, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, LB, MÁ, SigurjÞ, VF, ÞBack, ÖJ, ÖB.
nei:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, GHH, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JónK, KÓ, KHG, MS, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SP, StB, VS.

3 þm. (EOK, JBjart, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 538,1 samþ. með 32 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, GHH, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JónK, KÓ, KHG, MS, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SP, StB, VS.

28 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁF, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GMJ, GAK, GÁS, GÖg, GÖrl, HHj, HlH, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, LB, MÁ, SigurjÞ, VF, ÞBack, ÖJ, ÖB) greiddu ekki atkv.

3 þm. (EOK, JBjart, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 565 felld með 32:9 atkv. og sögðu

 já:
GMJ, GAK, GÖrl, HlH, JBjarn, KolH, SigurjÞ, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, GHH, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JónK, KÓ, KHG, MS, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SP, StB, VS.

18 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁF, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, KLM, MÁ, VF, ÖB) greiddu ekki atkv.

4 þm. (EOK, JBjart, LB, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 556 felld með 32:9 atkv. og sögðu

 já:
GMJ, GAK, GÖrl, HlH, JBjarn, KolH, SigurjÞ, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, GHH, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JónK, KÓ, KHG, MS, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SP, StB, VS.

19 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁF, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, KLM, LB, MÁ, VF, ÖB) greiddu ekki atkv.

3 þm. (EOK, JBjart, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:00]

Kolbrún Halldórsdóttir:


Brtt. 560,5.a felld með 32:28 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ÁÓÁ, ÁF, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GMJ, GAK, GÁS, GÖg, GÖrl, HHj, HlH, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, LB, MÁ, SigurjÞ, VF, ÞBack, ÖJ, ÖB.
nei:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, GHH, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JónK, KÓ, KHG, MS, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SP, StB, VS.

3 þm. (EOK, JBjart, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:01]

Anna Kristín Gunnarsdóttir:


Brtt. 560,5.b samþ. með 60 shlj. atkv.

Brtt. 560,5.c felld með 32:28 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ÁÓÁ, ÁF, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GMJ, GAK, GÁS, GÖg, GÖrl, HHj, HlH, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, LB, MÁ, SigurjÞ, VF, ÞBack, ÖJ, ÖB.
nei:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, GHH, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JónK, KÓ, KHG, MS, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SP, StB, VS.

3 þm. (EOK, JBjart, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 564,1--2 felld með 32:8 atkv. og sögðu

 já:
GMJ, GAK, HlH, JBjarn, KolH, SigurjÞ, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, GHH, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JónK, KÓ, KHG, MS, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SP, StB, VS.

19 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁF, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, KLM, LB, MÁ, VF, ÖB) greiddu ekki atkv.

4 þm. (EOK, GÖrl, JBjart, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 538,2 samþ. með 32 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, GHH, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JónK, KÓ, KHG, MS, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SP, StB, VS.

28 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁF, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GMJ, GAK, GÁS, GÖg, GÖrl, HHj, HlH, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, LB, MÁ, SigurjÞ, VF, ÞBack, ÖJ, ÖB) greiddu ekki atkv.

3 þm. (EOK, JBjart, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 564,3 felld með 32:7 atkv. og sögðu

 já:
GMJ, GAK, HlH, JBjarn, KolH, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, GHH, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JónK, KÓ, KHG, MS, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SP, StB, VS.

21 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁF, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GÁS, GÖg, GÖrl, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, KLM, LB, MÁ, SigurjÞ, VF, ÖB) greiddi ekki atkv.

3 þm. (EOK, JBjart, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 538,3 samþ. með 37 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, GHH, GMJ, GHj, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, GÖrl, HBl, HjÁ, JónK, KÓ, KHG, MS, PHB, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SF, SP, StB, VS, ÖJ.

22 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁF, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GÁS, GÖg, HlH, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, LB, MÁ, VF, ÞBack, ÖB) greiddu ekki atkv.

4 þm. (EOK, HHj, JBjart, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 563,1--2 samþ. með 58 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMagn, ÁMM, ÁF, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, BH, DJ, DrH, EKG, EMS, GHH, GMJ, GHj, GÓJ, GAK, GÞÞ, GHall, GÁS, GÁ, GÖg, GunnB, GÖrl, HBl, HjÁ, HlH, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, KJúl, KÓ, KolH, KHG, KLM, LB, MS, MÁ, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SF, SP, StB, VF, VS, ÞBack, ÖJ, ÖB.

1 þm. (PHB) greiddi ekki atkv.

4 þm. (EOK, HHj, JBjart, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:05]

Mörður Árnason:


Brtt. 538,4--5 samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, GHH, GHj, GÓJ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JónK, KÓ, KHG, MS, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SP, StB, VS.

27 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁF, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GMJ, GAK, GÁS, GÖg, GÖrl, HHj, HlH, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, MÁ, SigurjÞ, VF, ÞBack, ÖJ, ÖB) greiddu ekki atkv.

5 þm. (EOK, GÞÞ, JBjart, LB, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 550 felld með 32:9 atkv. og sögðu

 já:
GMJ, GAK, GÖrl, HlH, JBjarn, KolH, SigurjÞ, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, GHH, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JónK, KÓ, KHG, MS, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SP, StB, VS.

19 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁF, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, KLM, LB, MÁ, VF, ÖB) greiddu ekki atkv.

3 þm. (EOK, JBjart, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:06]

Guðjón A. Kristjánsson:


Brtt. 553 felld með 32:9 atkv. og sögðu

 já:
GMJ, GAK, GÖrl, HlH, JBjarn, KolH, SigurjÞ, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, GHH, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JónK, KÓ, KHG, MS, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SP, StB, VS.

19 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁF, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, KLM, LB, MÁ, VF, ÖB) greiddu ekki atkv.

3 þm. (EOK, JBjart, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:07]

Guðjón A. Kristjánsson:


Brtt. 557 felld með 32:9 atkv. og sögðu

 já:
GMJ, GAK, GÖrl, HlH, JBjarn, KolH, SigurjÞ, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, GHH, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JónK, KÓ, KHG, MS, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SP, StB, VS.

18 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁF, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, KLM, LB, MÁ, ÖB) greiddu ekki atkv.

4 þm. (EOK, JBjart, VF, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 551 felld með 32:9 atkv. og sögðu

 já:
GMJ, GAK, GÖrl, HlH, JBjarn, KolH, SigurjÞ, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, GHH, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JónK, KÓ, KHG, MS, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SP, StB, VS.

19 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁF, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GÁS, GÖg, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, KLM, LB, MÁ, VF, ÖB) greiddu ekki atkv.

3 þm. (EOK, JBjart, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:08]

Guðjón A. Kristjánsson:


Brtt. 561 felld með 32:28 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

 já:
KJúl, KolH, KLM, LB, GMJ, ÖB, MÁ, VF, SigurjÞ, HlH, ÁF, ÞBack, ÖJ, AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GAK, GÁS, GÖg, GÖrl, HHj, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn.
nei:
KHG, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, ArnbS, VS, SÞorg, KÓ, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, ÁMöl, DrH, EKG, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, GÓJ, HjÁ, JónK, HBl.

3 þm. (ÖS, EOK, JBjart) fjarstaddir.

16 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:10]

Kolbrún Halldórsdóttir:


[14:11]

Kristján L. Möller:


[14:12]

Lúðvík Bergvinsson:


[14:13]

Önundur S. Björnsson:


[14:14]

Pétur H. Blöndal:


[14:16]

Hlynur Hallsson:


[14:17]

Þuríður Backman:


[14:18]

Ögmundur Jónasson:


[14:20]

Einar Már Sigurðarson:


[14:21]

Guðjón A. Kristjánsson:


[14:21]

Guðmundur Árni Stefánsson:


[14:22]

Helgi Hjörvar:


[14:23]

Hjálmar Árnason:


[14:24]

Jóhann Ársælsson:


[14:25]

Jón Bjarnason:


[14:27]

Heilbrigðisráðherra (Jón Kristjánsson):


Brtt. 541 felld með 32:28 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ÁÓÁ, ÁF, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GMJ, GAK, GÁS, GÖg, GÖrl, HHj, HlH, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, LB, MÁ, SigurjÞ, VF, ÞBack, ÖJ, ÖB.
nei:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, GHH, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JónK, KÓ, KHG, MS, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SP, StB, VS.

3 þm. (EOK, JBjart, ÖS) fjarstaddir.

4 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:28]

Jón Bjarnason:


[14:29]

Pétur H. Blöndal:


[14:30]

Guðmundur Árni Stefánsson:


[14:31]

Guðjón A. Kristjánsson:


Brtt. 560,6--7 felld með 32:26 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GMJ, GAK, GÁS, GÖg, GÖrl, HHj, HlH, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, LB, MÁ, SigurjÞ, VF, ÞBack, ÖB.
nei:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, GHH, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JónK, KÓ, KHG, MS, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SP, StB, VS.

5 þm. (ÁF, EOK, JBjart, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 552 felld með 32:9 atkv. og sögðu

 já:
GMJ, GAK, GÖrl, HlH, JBjarn, KolH, SigurjÞ, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, GHH, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JónK, KÓ, KHG, MS, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SP, StB, VS.

16 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁF, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GÁS, GÖg, JÁ, JGunn, KJúl, KLM, MÁ, VF, ÖB) greiddu ekki atkv.

6 þm. (EOK, HHj, JóhS, JBjart, LB, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:33]

Guðjón A. Kristjánsson:


Brtt. 560,8--9 felld með 32:27 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ÁÓÁ, ÁF, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GMJ, GAK, GÁS, GÖg, GÖrl, HHj, HlH, JÁ, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, LB, MÁ, SigurjÞ, VF, ÞBack, ÖJ, ÖB.
nei:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, GHH, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JónK, KÓ, KHG, MS, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SP, StB, VS.

4 þm. (EOK, JóhS, JBjart, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 580,3 samþ. með 59 shlj. atkv.

Brtt. 554 felld með 32:8 atkv. og sögðu

 já:
GMJ, GAK, GÖrl, HlH, JBjarn, SigurjÞ, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, GHH, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JónK, KÓ, KHG, MS, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SP, StB, VS.

18 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁF, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GÖg, HHj, JÁ, JGunn, KJúl, KolH, KLM, LB, MÁ, VF, ÖB) greiddu ekki atkv.

5 þm. (EOK, GÁS, JóhS, JBjart, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:35]

Guðjón A. Kristjánsson:


Brtt. 560,10 felld með 32:28 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ÁÓÁ, ÁF, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GMJ, GAK, GÁS, GÖg, GÖrl, HHj, HlH, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, LB, MÁ, SigurjÞ, VF, ÞBack, ÖJ, ÖB.
nei:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, GHH, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JónK, KÓ, KHG, MS, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SP, StB, VS.

3 þm. (EOK, JBjart, ÖS) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:36]

Guðmundur Árni Stefánsson:


[14:37]

Heilbrigðisráðherra (Jón Kristjánsson):


Brtt. 560,11, liðir 7.12--7.16, felld með 32:23 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ÁÓÁ, ÁF, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GMJ, GAK, GÁS, GÖg, GÖrl, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, KLM, LB, MÁ, SigurjÞ, VF, ÖB.
nei:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, GHH, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JónK, KÓ, KHG, MS, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SP, StB, VS.

5 þm. (HlH, JBjarn, KolH, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

3 þm. (EOK, JBjart, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 560,11, liður 7.17, felld með 32:23 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

 já:
EMS, GAK, GÁS, GÖg, GÖrl, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, KLM, LB, GMJ, ÖB, MÁ, VF, SigurjÞ, ÁF, AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH.
nei:
GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, GÓJ, HjÁ, JónK, KHG, MS, PHB, SAÞ, SKK, SF, SP, StB, ArnbS, VS, SÞorg, KÓ, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, ÁMöl, DrH, EKG, HBl.

5 þm. (JBjarn, KolH, HlH, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

3 þm. (EOK, JBjart, ÖS) fjarstaddir.

5 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:39]

Jón Gunnarsson:


[14:41]

Lúðvík Bergvinsson:


[14:42]

Grétar Mar Jónsson:


[14:44]

Pétur H. Blöndal:


[14:46]

Björgvin G. Sigurðsson:


Frv., svo breytt, samþ. með 32 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, GHH, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JónK, KÓ, KHG, MS, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SP, StB, VS.

28 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁF, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GMJ, GAK, GÁS, GÖg, GÖrl, HHj, HlH, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, LB, MÁ, SigurjÞ, VF, ÞBack, ÖJ, ÖB) greiddu ekki atkv.

3 þm. (EOK, JBjart, ÖS) fjarstaddir.

5 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:48]

Fjármálaráðherra (Geir H. Haarde):


[14:49]

Einar Már Sigurðarson:


[14:51]

Ögmundur Jónasson:


[14:52]

Guðjón A. Kristjánsson:


[14:53]

Pétur H. Blöndal: