2003-12-11 18:02:46# 130. lþ.#F 48.#2. fundur. Almannatryggingar., til 18:07:52| A gert 12 8:2
[prenta uppsett í dálka] 48. fundur, 130. lþ.

Almannatryggingar, frh. 2. umr.

Stjfrv., 418. mál (aldurstengd örorkuuppbót). --- Þskj. 574, nál. 612 og 631, brtt. 632.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:06]

[18:03]

Ágúst Ólafur Ágústsson (um atkvæðagreiðslu):


[18:04]

Þuríður Backman (um atkvæðagreiðslu):


1. gr. samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, EOK, GHH, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JBjarn, JónK, JBjart, KÓ, KolH, KHG, MS, PM, SAÞ, SKK, SÞorg, StB, VS, ÞBack, ÖJ.

23 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁF, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GMJ, GÁS, HHj, HlH, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, KLM, LB, MF, PHB, RG, SigurjÞ, StP, ÖS) greiddu ekki atkv.

5 þm. (DO, GÖg, GÖrl, MÁ, SP) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[18:06]

Pétur H. Blöndal:


Brtt. 632 felld með 32:26 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ÁÓÁ, ÁF, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GMJ, GÁS, HHj, HlH, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, LB, MF, RG, SigurjÞ, StP, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, EOK, GHH, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, KHG, MS, PM, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, StB, VS.

5 þm. (DO, GÖg, GÖrl, MÁ, SP) fjarstaddir.

2. gr. samþ. með 32 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁF, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, EOK, GHH, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, KHG, MS, PM, SAÞ, SKK, SÞorg, StB, VS.

26 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GMJ, GÁS, HHj, HlH, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, LB, MF, PHB, RG, SigurjÞ, StP, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

5 þm. (DO, GÖg, GÖrl, MÁ, SP) fjarstaddir.

3. gr. samþ. með 32 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, EOK, GHH, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HjÁ, JGunn, JónK, JBjart, KÓ, KHG, MS, PM, SAÞ, SKK, SÞorg, StB, VS.

24 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁF, ÁRJ, BH, EMS, GÁS, HHj, HlH, JÁ, JóhS, JBjarn, KJúl, KolH, KLM, LB, MF, PHB, RG, SigurjÞ, StP, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

7 þm. (BjörgvS, DO, GMJ, GÖg, GÖrl, MÁ, SP) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 55 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMagn, ÁMM, ÁRJ, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, BH, DJ, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GMJ, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁS, GÁ, GunnB, HBl, HHj, HjÁ, HlH, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, JBjart, KJúl, KÓ, KolH, KHG, KLM, LB, MS, PM, PHB, RG, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SÞorg, StP, StB, VS, ÞBack, ÖS.

1 þm. (MF) greiddi ekki atkv.

7 þm. (ÁF, DO, GÖg, GÖrl, MÁ, SP, ÖJ) fjarstaddir.