2003-12-11 18:10:44# 130. lþ.#F 48.#7. fundur. Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara., til 18:11:22| A gert 12 8:2
[prenta uppsett í dálka] 48. fundur, 130. lþ.

Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara, frh. 1. umr.

Frv. HBl o.fl., 447. mál. --- Þskj. 635.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:11]

Frv. vísað til 2. umr. með 55 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMagn, ÁMM, ÁF, ÁRJ, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, BH, DJ, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GMJ, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁS, GÁ, GunnB, HBl, HHj, HjÁ, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, JBjart, KJúl, KÓ, KHG, KLM, LB, MS, MF, PM, PHB, RG, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SÞorg, StP, StB, VS, ÞBack, ÖS.

3 þm. (HlH, KolH, ÖJ) greiddu ekki atkv.

5 þm. (DO, GÖg, GÖrl, MÁ, SP) fjarstaddir.

Frv. vísað til allshn. án atkvgr.