2003-12-11 18:19:08# 130. lþ.#F 48.#9. fundur. Alþjóðleg viðskiptafélög., til 18:20:18| A gert 12 8:2
[prenta uppsett í dálka] 48. fundur, 130. lþ.

Alþjóðleg viðskiptafélög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 312. mál (brottfall laga o.fl.). --- Þskj. 358, nál. 619.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:19]

1. gr. samþ. með 54 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 55 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 619 samþ. með 37 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, EOK, GHH, GMJ, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HBl, HHj, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, KHG, KLM, LB, MS, PM, PHB, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SÞorg, StP, StB, VS.

20 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁF, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GÁS, HlH, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, MF, RG, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

6 þm. (DO, GÓJ, GÖg, GÖrl, MÁ, SP) fjarstaddir.

Ákvæði til brb., svo breytt, samþ. með 58 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 58 shlj. atkv.