2003-12-12 14:22:38# 130. lþ.#F 49.#12. fundur. Almannatryggingar., til 14:29:51| A gert 13 8:42
[prenta uppsett í dálka] 49. fundur, 130. lþ.

Almannatryggingar, frh. 3. umr.

Stjfrv., 418. mál (aldurstengd örorkuuppbót). --- Þskj. 574.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:29]

[14:23]

Ögmundur Jónasson (um atkvæðagreiðslu):


[14:24]

Ágúst Ólafur Ágústsson (um atkvæðagreiðslu):


Frv. samþ. með 27 shlj. atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

 já:
GÁ, GÓJ, JBjart, KHG, MS, SAÞ, SKK, PM, StB, TIO, VS, SÞorg, KÓ, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, HBl.

25 þm. (GÖrl, HHj, JÁ, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KLM, LB, GMJ, MF, MÁ, PHB, RG, SigurjÞ, HlH, ÞBack, ÖJ, ÖS, AKG, ÁÓÁ, BjörgvS, BH, EMS, StP) greiddu ekki atkv.

11 þm. (GÁS, GÖg, GunnB, HjÁ, JóhS, JónK, SP, ÁF, ÁRJ, DO, EOK) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:25]

Guðjón Ólafur Jónsson:


[14:28]

Guðlaugur Þór Þórðarson: