2003-12-12 14:31:09# 130. lþ.#F 49.#16. fundur. Alþjóðleg viðskiptafélög., til 14:31:32| A gert 14 11:50
[prenta uppsett í dálka] 49. fundur, 130. lþ.

Alþjóðleg viðskiptafélög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 312. mál (brottfall laga o.fl.). --- Þskj. 657.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:31]

Frv. samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁÓÁ, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, BH, DJ, DrH, EKG, EMS, GHH, GMJ, GHj, GHall, GÁ, GÖrl, HBl, HlH, JÁ, JBjarn, JGunn, JBjart, KJúl, KÓ, KolH, KHG, KLM, LB, MF, MÁ, PM, PHB, RG, SAÞ, SKK, SÞorg, StP, StB, TIO, VS, ÞBack, ÖJ, ÖS.

18 þm. (AKG, ÁF, ÁRJ, BjörgvS, DO, EOK, GÓJ, GÞÞ, GÁS, GÖg, GunnB, HHj, HjÁ, JóhS, JónK, MS, SigurjÞ, SP) fjarstaddir.