2003-12-15 12:52:39# 130. lþ.#F 51.#4. fundur. Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara., til 12:59:22| A gert 15 14:5
[prenta uppsett í dálka] 51. fundur, 130. lþ.

Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara, frh. 3. umr.

Frv. HBl o.fl., 447. mál. --- Þskj. 706, brtt. 717.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[12:54]

Brtt. 717 felld með 29:7 atkv. og sögðu

 já:
GMJ, HlH, JBjarn, SigurjÞ, StP, ÞBack, ÖJ.
nei:
ÁMagn, ÁMM, BÁ, BjarnB, BBj, DJ, DO, EOK, GHH, GHj, GÓJ, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, KHG, MS, PM, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, SP, StB, TIO, VS.

19 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁF, ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GÁS, GÖg, GÖrl, HHj, JÁ, JóhS, JGunn, KJúl, KLM, MF, MÁ, RG) greiddu ekki atkv.

8 þm. (BJJ, DrH, EKG, GÞÞ, GunnB, KolH, LB, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[12:53]

Bryndís Hlöðversdóttir:


Frv. samþ. með 30:14 atkv. og sögðu

 já:
ÁMagn, ÁMM, BÁ, BjarnB, BBj, DJ, DO, EOK, GHH, GHj, GÓJ, GHall, GÁS, GÁ, HBl, HjÁ, JónK, JBjart, KÓ, KHG, MS, PM, PHB, SAÞ, SKK, SÞorg, SP, StB, TIO, VS.
nei:
AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, GMJ, GÖrl, HHj, HlH, JóhS, JBjarn, KJúl, MÁ, SigurjÞ, StP, ÖJ.

11 þm. (ÁF, BjörgvS, BH, EMS, GÖg, JÁ, JGunn, KLM, MF, RG, ÞBack) greiddu ekki atkv.

8 þm. (BJJ, DrH, EKG, GÞÞ, GunnB, KolH, LB, ÖS) fjarstaddir.

4 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[12:54]

Þuríður Backman:


[12:55]

Gunnar Örlygsson:


[12:57]

Ögmundur Jónasson:


[12:58]

Sigurjón Þórðarson: