Dagskrá 130. þingi, 128. fundi, boðaður 2004-05-27 10:00, gert 27 19:36
[<-][->]

128. fundur

---------

Dagskrá

Alþingis fimmtudaginn 27. maí 2004

kl. 10 árdegis.

---------

 1. Fæðingar- og foreldraorlof og tryggingagjald, stjfrv., 855. mál, þskj. 1312, nál. 1518 og 1519, brtt. 1531. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 2. Almannatryggingar og félagsleg aðstoð, stjfrv., 341. mál, þskj. 415, nál. 1536, 1574 og 1576, brtt. 1537 og 1575. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 3. Tónlistarsjóður, stjfrv., 910. mál, þskj. 1382, nál. 1607, brtt. 1710. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 4. Stofnun Vilhjálms Stefánssonar og samvinnunefnd um málefni norðurslóða, stjfrv., 652. mál, þskj. 969, nál. 1529 og 1542. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 5. Eiturefni og hættuleg efni, stjfrv., 877. mál, þskj. 1335, nál. 1530. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 6. Umhverfismengun af völdum einnota umbúða, stjfrv., 876. mál, þskj. 1334, nál. 1540, brtt. 1669. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 7. Verndun Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu, stjfrv., 564. mál, þskj. 843, nál. 1604. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 8. Stjórn fiskveiða, stjfrv., 996. mál, þskj. 1664, nál. 1776, brtt. 1777 og 1804. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 9. Tekjuskattur og eignarskattur, stjfrv., 750. mál, þskj. 1798. --- 3. umr.
 10. Öryggi vöru og opinber markaðsgæsla, stjfrv., 734. mál, þskj. 1794. --- 3. umr.
 11. Húsnæðismál, stjfrv., 785. mál, þskj. 1795, brtt. 1800. --- 3. umr.
 12. Greiðslujöfnun fasteignaveðlána til einstaklinga, stjfrv., 829. mál, þskj. 1270. --- 3. umr.
 13. Lyfjalög, stjfrv., 880. mál, þskj. 1806. --- 3. umr.
 14. Norðurlandasamningur um almannatryggingar, stjfrv., 948. mál, þskj. 1442. --- 3. umr.
 15. Veiting ríkisborgararéttar, frv., 1004. mál, þskj. 1769. --- 2. umr.
 16. Almenn hegningarlög, frv., 1002. mál, þskj. 1758. --- 2. umr.
 17. Loftferðir, stjfrv., 945. mál, þskj. 1439, nál. 1620, brtt. 1621. --- 2. umr.
 18. Flugmálaáætlun og fjáröflun til flugmála, stjfrv., 947. mál, þskj. 1441, nál. 1625. --- 2. umr.
 19. Umferðarlög, stjfrv., 464. mál, þskj. 672, nál. 1581, brtt. 1582. --- 2. umr.
 20. Umferðaröryggi á þjóðvegum, þáltill., 205. mál, þskj. 216, nál. 1550. --- Síðari umr.
 21. Sædýrasafn á höfuðborgarsvæðinu, þáltill., 277. mál, þskj. 313, nál. 1551. --- Síðari umr.
 22. Skipulag sjóbjörgunarmála, þáltill., 335. mál, þskj. 401, nál. 1566. --- Síðari umr.
 23. Íslensk farskip, þáltill., 484. mál, þskj. 756, nál. 1683. --- Síðari umr.
 24. Þjóðgarðurinn á Þingvöllum, stjfrv., 868. mál, þskj. 1326, nál. 1655, brtt. 1656 og 1772. --- 2. umr.
 25. Meðferð opinberra mála, stjfrv., 871. mál, þskj. 1329, nál. 1662 og 1682, brtt. 1663. --- 2. umr.
 26. Sala fasteigna, fyrirtækja og skipa, stjfrv., 462. mál, þskj. 670, nál. 1706, brtt. 1707. --- 2. umr.
 27. Lögmenn, stjfrv., 463. mál, þskj. 671, nál. 1712, brtt. 1713. --- 2. umr.
 28. Einkamálalög og þjóðlendulög, stjfrv., 872. mál, þskj. 1330, nál. 1654 og 1661. --- 2. umr.
 29. Rannsóknir í þágu atvinnuveganna, stjfrv., 878. mál, þskj. 1336, nál. 1719, 1771 og 1784, brtt. 1720 og 1785. --- 2. umr.
 30. Búnaðarfræðsla, stjfrv., 879. mál, þskj. 1337, nál. 1721, 1770 og 1786, brtt. 1722 og 1787. --- 2. umr.
 31. Ábúðarlög, stjfrv., 782. mál, þskj. 1193, nál. 1755 og 1801, brtt. 1756. --- 2. umr.
 32. Jarðalög, stjfrv., 783. mál, þskj. 1194, nál. 1753 og 1802, brtt. 1754. --- 2. umr.
 33. Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum, stjfrv., 997. mál, þskj. 1665, nál. 1761 og 1799. --- 2. umr.
 34. Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum, stjfrv., 1000. mál, þskj. 1677, nál. 1762 og 1783. --- 2. umr.
 35. Veiðieftirlitsgjald, stjfrv., 787. mál, þskj. 1198, nál. 1490 og 1503. --- 2. umr.
 36. Umgengni um nytjastofna sjávar, stjfrv., 875. mál, þskj. 1333, nál. 1711. --- 2. umr.
 37. Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, stjfrv., 307. mál, þskj. 352, nál. 1608 og 1672, brtt. 1609 og 1635. --- 2. umr.
 38. Olíugjald og kílómetragjald o.fl., stjfrv., 849. mál, þskj. 1306, nál. 1708 og 1763, brtt. 1709 og 1764. --- 2. umr.
 39. Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum, stjfrv., 594. mál, þskj. 893, nál. 1767, brtt. 1768. --- 2. umr.
 40. Náttúruverndaráætlun 2004--2008, stjtill., 477. mál, þskj. 716, nál. 1631. --- Síðari umr.
 41. Áætlun í jafnréttismálum til fjögurra ára, stjtill., 873. mál, þskj. 1331, nál. 1670, brtt. 1671. --- Síðari umr.
 42. Raforkulög, stjfrv., 740. mál, þskj. 1104, nál. 1690, brtt. 1691 og 1715. --- 2. umr.
 43. Landsnet hf., stjfrv., 737. mál, þskj. 1097, nál. 1692, brtt. 1716. --- 2. umr.
 44. Jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku, stjfrv., 747. mál, þskj. 1117, nál. 1693, brtt. 1757. --- 2. umr.
 45. Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar, stjfrv., 305. mál, þskj. 350, nál. 1717, brtt. 1718. --- 2. umr.
 46. Jöfnun flutningskostnaðar á sementi, stjfrv., 690. mál, þskj. 1019, nál. 1752. --- 2. umr.
 47. Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins, stjfrv., 881. mál, þskj. 1339, nál. 1805. --- 2. umr.
 48. Almenn hegningarlög, frv., 38. mál, þskj. 38, nál. 1750, brtt. 1751. --- 2. umr.
 49. Áfengislög, frv., 163. mál, þskj. 165, nál. 1593. --- 2. umr.
 50. Aflétting veiðibanns á rjúpu, þáltill., 154. mál, þskj. 154, nál. 1773. --- Síðari umr.

 • Liðir utan dagskrár (B-mál):
 1. Synjunarvald forseta Íslands og staðfesting laga um fjölmiðla (athugasemdir um störf þingsins).