Fundargerð 130. þingi, 29. fundi, boðaður 2003-11-18 13:30, stóð 13:30:20 til 21:15:50 gert 19 8:17
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

29. FUNDUR

þriðjudaginn 18. nóv.,

kl. 1.30 miðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Tilkynning um dagskrá.

[13:31]

Forseti tilkynnti að að lokinni atkvæðagreiðslu um sex fyrstu dagskrármálin færi fram utandagskrárumræða um afkomu bankanna að beiðni hv. 9. þm. Reykv. s.

[13:31]

Útbýting þingskjala:


Einkaleyfi, frh. 1. umr.

Stjfrv., 303. mál (EES-reglur, líftækni). --- Þskj. 348.

[13:32]


Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, frh. 1. umr.

Stjfrv., 304. mál (gjaldaheimildir). --- Þskj. 349.

[13:33]


Niðurgreiðsla húshitunarkostnaðar, frh. 1. umr.

Stjfrv., 305. mál (stofnstyrkir, jarðhitaleit). --- Þskj. 350.

[13:34]


Breyting á ýmsum lögum á orkusviði, frh. 1. umr.

Stjfrv., 306. mál. --- Þskj. 351.

[13:34]


Alþjóðleg viðskiptafélög, frh. 1. umr.

Stjfrv., 312. mál (brottfall laga o.fl.). --- Þskj. 358.

[13:35]


Uppfinningar starfsmanna, frh. 1. umr.

Stjfrv., 313. mál. --- Þskj. 359.

[13:35]


Umræður utan dagskrár.

Afkoma bankanna.

[13:36]

Málshefjandi var Álfheiður Ingadóttir.


Fjáraukalög 2003, 2. umr.

Stjfrv., 87. mál. --- Þskj. 87, nál. 364, 372 og 373, brtt. 365.

[14:11]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Mat á umhverfisáhrifum, 1. umr.

Stjfrv., 301. mál (matsferli, málskotsréttur o.fl.). --- Þskj. 346.

og

Skipulags- og byggingarlög, 1. umr.

Stjfrv., 302. mál (úrskurðarnefnd, framkvæmdaleyfi). --- Þskj. 347.

[17:19]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Um fundarstjórn.

Umræða um dagskrármál.

[19:33]

Málshefjandi var Mörður Árnason.


Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, 1. umr.

Stjfrv., 307. mál (uppsögn). --- Þskj. 352.

[19:33]

[20:36]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Fundi slitið kl. 21:15.

---------------