Fundargerð 130. þingi, 38. fundi, boðaður 2003-11-28 10:30, stóð 10:30:01 til 16:26:12 gert 29 9:8
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

38. FUNDUR

föstudaginn 28. nóv.,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[10:32]

Útbýting þingskjala:


Umræður utan dagskrár.

Uppsagnir hjá varnarliðinu.

[10:33]

Málshefjandi var Jón Gunnarsson.


Viðbótarsamningar við Norður-Atlantshafssamninginn, síðari umr.

Stjtill., 249. mál. --- Þskj. 269, nál. 366 og 501.

[11:06]

[11:13]

Útbýting þingskjala:

[12:18]

Útbýting þingskjala:

[12:34]

Útbýting þingskjals:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Breyting á II. viðauka og bókun 37 við EES-samninginn, fyrri umr.

Stjtill., 324. mál (sæfiefni). --- Þskj. 375.

[12:45]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Breyting á II. viðauka við EES-samninginn, fyrri umr.

Stjtill., 332. mál (öryggi vöru). --- Þskj. 384.

[12:47]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Evrópska efnahagssvæðið, 1. umr.

Stjfrv., 338. mál (ný aðildarríki). --- Þskj. 412.

[12:48]

Umræðu frestað.


Samningur á sviði refsiréttar um spillingu, síðari umr.

Stjtill., 294. mál. --- Þskj. 339, nál. 469.

[12:54]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Evrópska efnahagssvæðið, frh. 1. umr.

Stjfrv., 338. mál (ný aðildarríki). --- Þskj. 412.

[12:56]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður, 1. umr.

Frv. HBl o.fl., 186. mál (breytt kjördæmaskipan o.fl.). --- Þskj. 188.

[13:02]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[Fundarhlé. --- 13:04]

[13:31]

Útbýting þingskjala:


Afbrigði um dagskrármál.

[13:31]


Fjáraukalög 2003, 3. umr.

Stjfrv., 87. mál. --- Þskj. 379, frhnál. 486 og 512, brtt. 365, 487, 488, 489, 490, 511 og 514.

[13:32]

[13:40]

Útbýting þingskjals:

[14:46]

Útbýting þingskjala:

[15:17]

Útbýting þingskjala:

[15:55]

Útbýting þingskjala:

[16:10]

Útbýting þingskjals:

[16:25]

Útbýting þingskjals:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Fundi slitið kl. 16:26.

---------------