Fundargerð 130. þingi, 47. fundi, boðaður 2003-12-10 13:30, stóð 13:30:10 til 23:17:57 gert 11 7:45
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

47. FUNDUR

miðvikudaginn 10. des.,

kl. 1.30 miðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[13:31]

Útbýting þingskjala:


Stjórn fiskveiða, 1. umr.

Stjfrv., 428. mál (línuívilnun o.fl.). --- Þskj. 594.

[13:31]

[15:44]

Útbýting þingskjala:

[15:59]

Útbýting þingskjala:

[Fundarhlé. --- 16:00]

[18:16]

[19:08]

Útbýting þingskjala:

[Fundarhlé. --- 19:09]

[19:43]

[21:00]

Útbýting þingskjals:

[22:17]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Ársreikningar, 1. umr.

Stjfrv., 427. mál (matsreglur, EES-reglur). --- Þskj. 593.

[23:04]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Breyting á XXII. viðauka við EES-samninginn, fyrri umr.

Stjtill., 359. mál (alþjóðlegir reikningsskilastaðlar). --- Þskj. 478.

og

Breyting á IX. og XIX. viðauka við EES-samninginn, fyrri umr.

Stjtill., 360. mál (fjarsala á fjármálaþjónustu). --- Þskj. 479.

[23:07]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[23:12]

Útbýting þingskjala:


Stjórn fiskveiða, frh. 1. umr.

Stjfrv., 428. mál (línuívilnun o.fl.). --- Þskj. 594.

[23:13]


Ársreikningar, frh. 1. umr.

Stjfrv., 427. mál (matsreglur, EES-reglur). --- Þskj. 593.

[23:14]


Breyting á XXII. viðauka við EES-samninginn, frh. fyrri umr.

Stjtill., 359. mál (alþjóðlegir reikningsskilastaðlar). --- Þskj. 478.

[23:14]


Breyting á IX. og XIX. viðauka við EES-samninginn, frh. fyrri umr.

Stjtill., 360. mál (fjarsala á fjármálaþjónustu). --- Þskj. 479.

[23:15]


Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf., 3. umr.

Stjfrv., 191. mál (meðferð hlutafjár). --- Þskj. 193.

Enginn tók til máls.

[23:16]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 641).

Fundi slitið kl. 23:17.

---------------